POP3 Herstel natuur en biodiversiteit omgeving de Kempen

Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk, doordat er teveel stikstof in terecht komt. Het overschot aan stikstof heeft forse en complexe gevolgen voor bos en heide. Zo ook op de Kempen. Om deze ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen is subsidie verkregen uit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). Een Europees programma dat gericht is op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is inmiddels gestart, waarbij we ook in het zuid-westelijke deel van de Kempen aan de slag gaan.

Het projectgebied kempenloopt van de gemeente Reusel-De Mierden in het westen tot en met gemeente Bergeijk in het oosten. Het is gelegen op de hogere zandgronden en bestaat uit relatief soortenarme naaldbossen die in het verleden dienden als productiebos. In deze bossen liggen enkele grotere heideterreinen, bestaande uit droge en vochtige heide met enkele vennen. De vennen zijn gelegen in laagten die zijn uitgestoven tot op leemhoudende of verkitte lagen. Deze lagere en veelal nattere delen zijn in de regel beduidend rijker aan soorten dan de hogere en drogere delen.
Dit project heeft betrekking op de droge bossen en droge heideterreinen en zandverstuivingen. Een inbreng van ruim 1500 hectare droge bossen en 64 hectare droge heide en zandverstuiving.

Wat willen we bereiken?

Met de maatregelen binnen dit POP3 project, willen we het volgende bereiken:

  • stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit op de Kempen, als gevolg van stikstofemissies uit de landbouw;
  • duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen die als gevolg van de overmaat aan stikstofdepositie  achteruit zijn gegaan;
  • verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie waardoor biodiversiteit kan toenemen.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om een optimaal effect te bereiken passen we verschillende strategieën toe:

  • we verwijderen strooisel en vegetatie met daarin opgeslagen stikstof door kleinschalig te plaggen en/of chopperen;
  • we vullen de door stikstofdepositie uitgespoelde mineralen aan door steenmeel op te brengen;
  • we planten boomsoorten aan met rijk strooisel, waardoor de nutriëntenpomp weer op gang komt en de door stikstofdepositie verstoorde mineralenbalans kan herstellen;

Toepassing van steenmeel in de bossen is gericht op de vitaliteit van eiken en het herstel van de nutriëntenvoorziening en bufferingtoestand van de bodem. Dit betekent vlaktegewijs opbrengen van steenmeel in de terreinen die, op basis van gebiedskennis en bodemonderzoek, sterk verzuurd en uitgeloogd zijn en waar herstel van mineralen en buffering noodzakelijk is.

Het project in cijfers

  1. We zetten de omvorming in gang van totaal 280 hectare bos naar een robuust en veerkrachtig inheems bosecosysteem, waardoor de weerstand tegen atmosferische depositie vergroot;
  2. Op circa 17 hectare heide verwijderen we organisch materiaal en daarmee ook stikstof uit het systeem;
  3. We brengen steenmeel in op 30 hectare bos- en natuurgebied. Zo verbeteren de nutriëntenbalans en de weerbaarheid van het ecosysteem tegen atmosferisch depositie.

Wat is de planning?

Dit project loopt 3 jaar. De start is in mei 2018. Ieder jaar staan er werkzaamheden en maatregelen gepland. In onderstaand overzicht is te zien wat er wanneer te verwachten is:

 

Heeft u vragen over dit project?

Op deze pagina informeren we u op hoofdlijnen over dit project. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bellen of stuur gerust een mailtje via info@bosgroepzuid.nl.

Dit POP3 project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!

Benieuwd naar de andere projecten binnen POP3? Klik op het project voor meer informatie: Maashorst en omgeving,  omgeving Oirschotse heide en Beerzedal én Groote heideomgeving Regte heide en Chaamse beken, omgeving Strabrechtse heide en Beuven.