‘Ope­ra­tie Pe­per­boom­pje’ zet in op her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten in Limburg

Publicatiedatum: 16 november 2020

Een reddingsplan voor zo’n 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is ‘Operatie Peperboompje’. De komende vier jaar gaan we binnen dit project samen met Wageningen University & Research en Wageningen Environmental Research aan de slag gaan met het herintroduceren van bedreigde soorten en het behouden van genetisch materiaal. Dit bijzondere en waardevolle project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds die samen ruim €525.000 euro bijdragen. 

Rood peperboompje is een van de zeldzame soorten. Het project is ernaar vernoemd.

Het Zuid-Limburgse Heuvelland staat bekend om zijn vele karakteristieke plantensoorten. Een groot aantal is sterk achteruitgegaan door onder andere verzuring, verdroging en vermesting en komt enkel nog in zeer kleine, geïsoleerde populaties voor. Deze soorten staan op de Rode Lijst en worden in hun voortbestaan bedreigd. Natuurherstel is nodig om ze te behouden en daarmee ook de biodiversiteit in Limburg. Operatie Peperboompje – vernoemd naar een van de kwetsbare soorten – draagt hieraan bij.

Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Natura 2000 en Soortenbeleid) van de provincie Limburg is blij met het project. “Met onze steun aan dit project willen we voorkomen dat sterk bedreigde plantensoorten uitsterven. Vaak betreft dit soorten die kenmerkend zijn voor Natura 2000-gebieden en die wat zeggen over de kwaliteit ervan. Met ‘Operatie Peperboompje’ geven we dus ook direct een impuls aan deze bijzondere natuurgebieden in Zuid-Limburg”.

Voor het Elisabeth Strouven Fonds past het project eveneens uitstekend binnen de visie en ambities. “De komende jaren zetten wij namelijk fors in op natuur en landschap. Een gezonde leefomgeving vinden we immers erg belangrijk. We moeten echt ons best gaan doen om de bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg te behouden”, vertelt Guido van den Broek, bestuurder van het  Fonds.

Twee pijlers: uitzaaien of bijplaatsen en borgen genetisch materiaal

Het project heeft twee pijlers. Voor plantensoorten waarvan duidelijk is waarom ze steeds minder voorkomen, worden exemplaren bijgeplaatst of uitgezaaid op plekken waar het milieu op orde is. Dat geldt voor minimaal 27 sterk bedreigde soorten. Daarnaast is behoud en borging van genetisch materiaal van 100 zeldzame planten een belangrijk doel zodat ze later kunnen worden teruggezet in nieuwe herstelprojecten. Dit gebeurt door het verzamelen van zaden. Deze worden duurzaam opgeslagen in de Nationale Zadencollectie ‘Het Levend Archief’. Een breed gedragen platform dat zich inzet voor het behoud van het botanisch erfgoed van ons land.

De rol van de Bosgroep

Bosgroep Zuid Nederland is penvoerder en coördinator van het project. Dat betekent dat de projectleiding, kennisbijdrage over bodemchemie en de contacten tussen opdrachtgever en stakeholders bij ons liggen. Ook zijn we medeverantwoordelijk voor het veldwerk, het standplaatsenonderzoek en de GIS-analyse van de potentiële geschikte locaties. Opnieuw een mooi project met boeiende partners, waar we gericht kunnen bijdragen aan het behoud van bedreigde plantensoorten.

 

 

 

Headerfoto: Gabriele Schneider