Natuurkwaliteitsimpuls de Meinweg

Publicatiedatum: 25 juni 2014

Aan de slag voor adder, heikikker en kamsalamander

Een aantal jaren geleden werd door het Samenwerkingsverband Nationale Parken het ‘Manifest Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken verdienen meer’ gepresenteerd. Hierin werd opgeroepen in de nationale parken flink te investeren in natuurkwaliteit. Aan deze oproep is onder andere gehoor gegeven in Nationaal Park de Meinweg.

Naast een bijdrage van het rijk werden ook een Europese Plattelands- en samenwerkingssubsidie aangevraagd. Samen met eigen bijdragen van de projectpartners Gemeente Roerdalen, Staatsbosbeheer, IVN, Grenspark Maas-Schwalm-Nette, en verschillende particulieren, Natuurhistorisch Genootschap Limburg en de Werkgroep NatuurOnderzoek en Beheer van het Nationaal Park De Meinweg is er een totaal bedrag van 1,8 miljoen euro beschikbaar gekomen. Dit geld is bestemd voor het versterken van de natuurkwaliteit van het nationaal park, en het vergroten van de beleefbaarheid en recreatieve mogelijkheden.

Praktisch betekent dat bijvoorbeeld het herstellen van heide door plaggen en het tegengaan van verdroging van enkele vennen, het herstellen of opschonen van ongeveer 100 poelen en het maken van verbindingszones, onder andere voor de Adder, dé soort van de Meinweg. Daarnaast zijn er schuilhutten en wildobservatiepunten aangelegd, hier kunnen recreanten bijvoorbeeld de wilde zwijnen van de Meinweg spotten. Fietspaden worden vernieuwd en er komt nieuwe bewegwijzering. Het Nationaal Park is eigendom van Staatsbosbeheer, de gemeente Roerdalen en verschillende particulieren. Waar de gemeente Roerdalen eigenaar is voert de Bosgroep, in opdracht van de gemeente, de herstelwerkzaamheden uit.

labels: , ,

gerelateerd