Minister Schouten ontwikkelt bossenstrategie

Publicatiedatum: 24 mei 2019

Deze week informeerde Minister Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer per brief over het voornemen om een bossenstrategie te ontwikkelen. Ook beantwoordde ze Kamervragen over bomenkap door Staatsbosbeheer. Met de toekomstige bossenstrategie wil de minister meer samenhang ontwikkelen ten aanzien van het bossen-, natuur-en klimaatbeleid. Ook spelen de emoties die komen kijken bij het kappen van bomen, in een tijd waarin juist voor het aanplanten van extra bos wordt gepleit, een rol om deze strategie op korte termijn te ontwikkelen.

Bossenstrategie

Carola Schouten: “Ten eerste wil ik in mijn bossenstrategie verwoorden hoe ik om wil gaan met de keuzes en dilemma’s bij het natuur-en bosbeheer in Nederland. Voorbeelden hierbij zijn de omvorming van bos naar andere natuur, de afweging tussen de verschillende functies van het bos (zoals biodiversiteit, koolstofvastlegging, houtproductie en recreatie) en de gewenste bosuitbreiding in relatie tot andere ruimtelijke functies (zoals landbouw, verstedelijking, landschap). Ten tweede wil ik het belang van bossen in het kader van klimaatbeleid beschrijven. Daarbij besteed ik aandacht aan het behouden van CO2-voorraden door het tegengaan van ontbossing, het vastleggen van CO2 door de aanleg van nieuwe bossen en het verhogen van de weerstand van bossen tegen klimaatverandering. Bij het uitwerking van het ontwerp-Klimaatakkoord zijn we hier al mee aan de slag, in samenwerking met provincies en terreinbeheerders. Ten derde wil ik in de bossenstrategie het belang van bossen in het kader van internationale biodiversiteit benoemen.”

Bomenkap

De redenen voor bomenkap door Staatsbosbeheer die de minister noemt, gelden voor de meeste bos- en natuurbeheerders in Nederland.
Carola Schouten: “Er zijn twee redenen waarom Staatsbosbeheer in het algemeen bomen kapt. Ten eerste vinden dunning en verjonging plaats bij het reguliere beheer om bossen in gezonde dynamische staat te houden en de drie doelen van Staatsbosbeheer te behalen: beschermen, beleven en benutten. Ten tweede is er kap ten behoeve van natuurbeheer en -ontwikkeling, veelal om te voldoen aan internationale afspraken rondom biodiversiteit.”
De volledige brief vindt u op de website van het ministerie van LNV.
Wij hebben als (Unie van) Bosgroepen aangeboden om over de aanstaande bossenstrategie mee te denken. En uiteraard blijven wij de ontwikkelingen in de gaten houden.

labels: , ,

gerelateerd