Klimaatbuffer maakt van het Heijkersbroek een waardevolle ‘spons’

Publicatiedatum: 10 september 2020

Samen met onze leden en (natuur)partners bekijken we continu welke mogelijkheden er zijn om bos en natuur succesvol mee te laten bewegen met het veranderende klimaat. Denk bijvoorbeeld aan venherstel, bodemherstel en de omvorming van monoculturen naar gemengde, klimaatbestendige bossen. Hydrologie speelt hierbij een belangrijke rol. Want nieuwe fenomenen als extreem weer, droogte en hitte vragen nog nadrukkelijker om oplossingen op landschapsschaal.

Bufferen van water

Zowel als het gaat om het bufferen van water als reserve voor droogteperiodes, als het vasthouden van water om elders wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld bij hevige regenbuien. Sommige gebieden lenen zich bij uitstek voor slimme oplossingen om water als het ware als een ‘spons’ op te zuigen. Een mooi voorbeeld is het Heijkersbroek in de gemeente Leudal.

Klimaatbuffer Heijkersbroek

Heijkersbroek is een ideaal gebied voor een klimaatbuffer.

Hier leggen we komende tijd samen met gemeente Leudal de komende periode een klimaatbuffer aan. Dat is een gebied waar de natuurlijke sponswerking van het landschap meer ruimte krijgt. Regenwater wordt bij piekbuien langer vastgehouden, en verdwijnt langzaam in de ondergrond. Hierdoor vermindert de wateroverlast benedenstrooms en kan tegelijkertijd de natuurkwaliteit toenemen. Het Heijkersbroek is zo geschikt omdat het laag gelegen is in het dal van de Tungelroysche beek. Daardoor kan het gebied uitstekend fungeren als een ‘spons’.

Verbeteren sponswerking en verhogen biodiversiteit

Op dit moment vloeit het water nog te snel weg via forse afwateringssloten, stroomafwaarts richting de Maas. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden. Een keten van klimaatbuffers biedt de oplossing. Deze klimaatbuffer maakt onderdeel uit van een groter, door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en provincie Limburg gefinancierd programma, waar Ark Natuurontwikkeling in het stroomgebied van de Tungelroyse beek meerdere gebieden verbetert.

Plaglocatie Heijkersbroek

Om de sponswerking te verbeteren, en tegelijkertijd de biodiversiteit in het gebied te verhogen voeren we diverse maatregelen uit, zoals:

  • Het vellen en afvoeren van populieren en opslag van wilg;
  • Het verwijderen/plaggen van de voedselrijke bovenlaag en blootleggen van de minerale bodem;
  • Het dempen en aanbrengen van gronddammen in de zijsloten van de hoofdwatergang;
  • De aanleg van een lage aarden wal langs hoofdwatergangen om instroom van voedselrijk water in het natuurgebied te voorkomen.

Daarnaast komt er een raster om begrazing mogelijk te maken en leggen we 100 meter vlonderpad aan om het gebied beter te kunnen beleven. De herplant van nieuw bos staat gepland in het najaar van 2021.

Meer informatie over de Klimaatbuffer Heijkersbroek is te vinden op ons Natuurportaal. Hier zijn ook een tweetal filmpjes te zien met uitleg over de aanleg van de klimaatbuffer.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Limburg en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland!

labels: ,

gerelateerd