Leerzame interne kennisdag over kruiden- en faunarijke graslanden

Publicatiedatum: 25 juni 2019

Binnen en buiten de Bosgroepen wordt continu nieuwe kennis ontwikkeld. Welke kennis is van invloed op het werk voor onze leden? Hoe kunnen wij die kennis het beste omzetten in gerichte adviezen en projecten? En hoe delen we kennis tussen de Bosgroepen? Die vragen staan centraal binnen het Kernteam Kennisontwikkeling. In eerste instantie intern. Maar ook inhoudelijke vragen van leden kunnen via de Bosgroepen bij het Kernteam worden ingebracht. En uiteraard zullen we waar nodig ook nieuwe kennis delen met onze leden; tijdens veldbijeenkomsten, symposia en/of ledenvergaderingen. In het Kernteam zitten vertegenwoordigers van de Bosgroepen (Bosgroep Zuid Nederland, Bosgroep Midden Nederland, Bosgroep Noord-Oost Nederland) en de Unie van Bosgroepen. Het team wordt gefaciliteerd door de Unie van Bosgroepen. In juni was de eerste kennisdag voor Bosgroepers, waarbij kruiden- en faunarijke graslanden centraal stonden.

Tijdens deze bijeenkomst bogen 30 medewerkers van de Bosgroepen zich over het beheertype N12.02 uit de SNL-systematiek: de kruiden- en faunarijke graslanden. ‘Kruiden- en faunarijke graslanden’ vormen een steeds groter aandeel binnen de SNL-aanvragen van de Bosgroepen. In potentie waardevolle terreinen voor planten en insecten, en dus voor het verhogen van de biodiversiteit. In de praktijk blijken het echter te vaak matig ontwikkelde graslanden. Hoe kunnen we de kwaliteit van deze graslanden behouden en, belangrijker nog, verbeteren?

Sinusbeheer met zogenaamde sinuspaden

Kwaliteitsverhogend beheer

Tijdens de Kennisdag is ruim aandacht besteed aan de voor- en nadelen van kwaliteitsverhogend beheer zoals verschralingsbeheer, zwarte braak (na omploegen wordt het terrein opnieuw ingezaaid) en sinusbeheer (gefaseerd maaibeheer waarbij gebruik wordt gemaakt van slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden). De graslandpercelen op Kroondomein het Loo boden een goede gelegenheid om nadere discussie in het veld te voeren. Op deze percelen is geëxperimenteerd met de verschillende beheervormen en met combinaties van bekalken, bemesten en inzaaien.

De algemene conclusie van de dag

Het is allereerst belangrijk om samen met de eigenaren te bepalen welke natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd: meer kruiden, meer structuur of meer fauna? Dat bepaalt mede welke vormen van beheer mogelijk en nodig zijn. Het is in ieder geval duidelijk geworden, dat het bij regulier instandhoudingsbeheer op veel percelen heel lastig is om een goede kwaliteit te bereiken, omdat te veel percelen blijven steken in een grassen-stadium. Om dit op te lossen is inzet van alle partijen nodig: grondeigenaren, beheerders en provincie.

 

 

labels: , , ,

gerelateerd