Brabantse bossenstrategie: meer én klimaatbestendiger bos van betere kwaliteit met een hogere biodiversiteit

Publicatiedatum: 17 februari 2020

Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezondheid ervan staat onder druk. De provincie Noord-Brabant wil die problematiek aanpakken en heeft daarom samen met partners en stakeholders een ‘Brabantse Bossenstrategie’ ontwikkeld. In dit stuk is samengevat, wat de plannen en ambities zijn.

De afgelopen jaren zijn bomen en bossen steeds vaker in het nieuws. Waar ze eerst vooral van belang waren voor recreatie, houtproductie en biodiversiteit, komen er nu functies bij. Zoals opvang CO2, herstel bodem- en waterkwaliteit en meervoudig gebruik voor recreatie en woon- en werklocaties. Nieuwe bosvormen zijn in opkomst. Denk aan voedselbossen, agroforestry, klimaatbossen, oerbossen en parkachtige zones in stedelijk gebied. En er zijn meer en meer initiatieven om bomen in te zetten voor klimaatopvang, hittestressreductie in steden en hout als duurzame grondstof.

Een opgave van ons allemaal

Het onderwerp leeft dus! Overal in Nederland en ook de EU is er druk mee. Samen met alle Noord-Brabantse gebiedspartners heeft de provincie Noord-Brabant daarom een bossenstrategie ontwikkeld. Deze komt tegemoet aan de maatschappelijke vragen die er leven. Het bijeen brengen en maken van keuzes bij vragen rondom bossen en bomen staat centraal. Daarbij streeft men naar een verbetering van de biodiversiteit, een gerichte klimaatmitigatie, koolstofopvang en men wil de duurzame houtproductie op een hoger en geïntegreerd niveau brengen. De Brabantse bossenstrategie geeft daarmee ook invulling aan opgaven uit het provinciale bestuursakkoord om in 2030 13.000 hectare extra bos in Brabant te hebben, waarvan 2.500 hectare in deze collegeperiode.

Brabantse bossenstrategie samengevat

Kort samengevat is het doel van de bossenstrategie het areaal bos in Brabant te vergroten, de kwaliteit ervan te verbeteren en de afzet te verduurzamen. Er staan daarbij vijf thema’s centraal.

  • Klimaatadaptatie en bos (revitaliseren bos en bodem)
  • Klimaatmitigatie en bos (13.000 hectare meer bos en hout als duurzame grondstof)
  • Herstel en ontwikkeling van bosbiodiversiteit (streven naar goed ontwikkelde, soortenrijke bossen met een substantieel aandeel natuurbos)
  • Luchtkwaliteit en leefomgeving (schone, bosrijke leefomgeving, reductie hittestress)
  • Bosproducten als duurzame grondstof (circulaire economie, focus op kwaliteitshout en een impuls voor ontwikkeling voedselbossen en agroforestry.

Financiering van deze ambities

Het realiseren van deze ambities kost geld. Ook daar is naar gekeken. Er zijn verschillende maatschappelijke opgaven die perspectief bieden voor nieuwe sluitende businesscases voor nieuw bos en het revitaliseren van bestaand bos. Met de feitelijke uitvoering van de landelijke bossenstrategie is tot 2050 circa € 650 miljoen gemoeid dat wordt opgebracht door vele partijen. Er liggen kansen door combinaties te zoeken met de provinciale opgaven voor klimaat, verdroging, duurzame energie en wonen. Met name de ontwikkeling van klimaatbossen krijgt veel aandacht. Met de Omgevingsvisie streeft men naar meerwaardecreatie en meervoudig ruimtegebruik. De financiering gebeurt daarmee door provincie, het Rijk, gemeenten, waterschappen, Europese Unie, bedrijven en burgerinitiatieven.

Vervolgstappen

Hoe nu verder? De provincie voorziet een aantal vervolgstappen. De aanleg van nieuw bos heeft een looptijd tot 2030 en de revitalisering van de bestaande bossen loopt tot 2050. Er moeten afspraken met het Rijk komen over de verdeling van (klimaat)middelen en een systeem voor CO2-compensatie. Er is ook een plan nodig om Brabantse bedrijven en particulieren te stimuleren en investeringen mogelijk te maken in bosprojecten. De provincie heeft de kansrijke maatregelen op hoofdlijnen geformuleerd. Maatregelen die we als Bosgroep waar mogelijk al integreren in ons reguliere beheer en de projecten die we samen met onze leden realiseren. De bossenstrategie biedt dus absoluut kansen om samen te blijven bouwen aan het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de Brabantse bossen!

Onze expertcollega’s Bart Nyssen en Leon van den Berg hebben meegewerkt aan het opstellen van het kennisdocument Brabantse Bossen.

labels: , , , , , , ,

gerelateerd