Bosgroepen leveren input aan LNV voor uitvraag natuurherstel

Publicatiedatum: 15 april 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is momenteel druk bezig met het nieuwe ‘Programma Natuur’. In dit programma is 125 miljoen gereserveerd voor het versneld uitvoeren van maatregelen om de stikstofgevoeligheid van de natuur te verminderen, en 125 miljoen voor een ‘Natuurbank’.

Maatregelen verminderen stikstofgevoeligheid natuur

Vorige week hebben we het ministerie van LNV (t.a.v. de directeur Natuur en Biodiversiteit) een aanbod gedaan met maatregelen voor natuurherstelprojecten. De maatregelen moeten leiden tot een versneld behalen van de instandhoudingsdoelen van de Europese Habitatrichtlijn. Om tot een realistisch voorstel te komen, hebben de Bosgroepen intern geïnventariseerd in welke gebieden op korte termijn maatregelen uitvoerbaar kunnen zijn. En waar koppelkansen liggen met andere gebiedsprocessen. Al deze potentiële maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in en nabij de Natura 2000-gebieden, of dragen bij aan het uitbreiden van het areaal.

Opzetten Natuurbank

Daarnaast heeft LNV ook 125 miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een Natuurbank met gronden die als compensatie kunnen dienen voor projecten met een stikstofeffect, die vanwege hun groot openbaar belang door moeten gaan. Ook bij deze werkgroep Natuurbank zijn de Bosgroepen betrokken. En ook hier wordt samengewerkt tussen terreineigenaren, provincies en Rijk. Als eerste stap wordt op korte termijn aan terreinbeherende organisaties gevraagd een indicatie te geven van de (on)mogelijkheden om de kwaliteit van het areaal stikstofgevoelige habitats te verbeteren, en om het areaal te vergroten.

Deelname werkgroepen

Binnenkort horen we of we verdere bijdragen kunnen leveren aan het ministerie van LNV. Onze ecoloog Fons Eysink neemt namens de Bosgroepen deel aan de werkgroepen van LNV.
Hij denkt en praat mee over een goede besteding van de twee maal 125 miljoen euro voor natuurherstel in Nederland.

labels: , , , , ,

gerelateerd