Beheerovereenkomst

Zeggenschap zonder zorg Wie wil dat niet? Als eigenaar de zeggenschap over het beheer van uw bos- en natuurterreinen behouden, maar de zorg voor het opstellen van een beheerplan, subsidieaanvragen en het dagelijkse beheer uitbesteden aan een deskundige. Zo heeft u de zekerheid dat uw bos- of natuurterrein op een duurzame wijze wordt beheerd, nu en in de toekomst. Dat kan! Via een beheerovereenkomst met de Bosgroep.

Beheerovereenkomst in het kort Een groeiend aantal leden sluit met de Bosgroep een meerjarige overeenkomst af voor het beheer van hun bossen en natuurterreinen. Dit zijn voornamelijk gemeenten maar ook bijvoorbeeld particuliere landgoedeigenaren en stichtingen. U behoudt zeggenschap, maar besteedt de zorg voor het opstellen van een beheerplan, subsidieaanvragen en het dagelijkse beheer uit aan de Bosgroep. De Bosgroep schrijft, regelt en organiseert dit voor u, in goed onderling overleg en afgestemd op uw wensen. Uw bos-en natuurgebied wordt zo op een deskundige wijze beheerd, op basis van uw wensen en met optimale gebruikmaking van beschikbare subsidies. In een beheerovereenkomst wordt de taakverdeling tussen u en de Bosgroep vastgelegd. De looptijd is meestal 6 jaar (afgestemd op de SNL beheersubsidie). Aan het begin van deze periode stelt de Bosgroep samen met u een beheerplan op, inclusief financiële meerjarenraming. Een werkplan en een financieel jaarverslag worden elk jaar opgesteld.

Extra mogelijkheden Een beheerovereenkomst heeft als primair doel het beheer van bossen en natuurterreinen, inclusief eventuele houtverkoop. Daarnaast zijn er, als aanvulling op deze basis, mogelijkheden voor extra diensten.  Denk aan FSC certificering, onderhoud en beheer van landschapselementen. Ook onderhoud van paden en recreatieve voorzieningen kan door de Bosgroep verzorgd worden. Daarnaast kunnen wij een rol spelen bij het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer. Vrijwilligers(groepen) inzetten bij het beheer van bepaalde terreinen, het organiseren van een excursie of het betrekken van basisscholen zijn enkele opties. Naast het beheer is ook de veiligheid van het bomenbestand, vooral langs wegen en paden, van belang in het kader van de zorgplicht. De Bosgroep kan daarom voor u een periodieke VTA controle van het bomenbestand uitvoeren.

Wat zijn de kosten? De kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Zo maakt u zelf de keuze of u slechts het dagelijkse beheer van bos- en natuurterreinen door ons wilt laten uitvoeren of dat u kiest voor extra mogelijkheden. De Bosgroep streeft in beginsel naar een kostenneutraal beheer, met gebruikmaking van beschikbare subsidies en door de verkoop van hout. Alle uitvoerende werkzaamheden besteden wij marktconform voor u aan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.