Regiobijeenkomst Brabant

Datum/Tijd
13 okt 2022
12:00 - 17:00


Bosgroep Zuid Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst op donderdag 13 oktober bij: De Vriendschap, Pastoor Teurlingsstraat 3, 5492 EE Sint-Oedenrode. Tijdens deze regiobijeenkomst komt er wederom een interessant en belangrijk inhoudelijk onderwerp aan de orde. Dit keer zijn dat de Leembossen in Noord-Brabant.

Herstelmaatregelen leembossen Boskant en De Scheeken

De leembossen in Noord-Brabant hebben het moeilijk, met name door verdroging. Dit wordt veroorzaakt door langere drogere periodes, lagere grondwaterstanden en het wegstromen van water uit de gebieden via sloten en greppels. De gevolgen zijn fors. Steeds meer bijzondere soorten die kenmerkend zijn voor de leembossen gaan sterk achteruit en sommige zijn zelfs al verdwenen. Om deze problemen aan te pakken, zijn in de afgelopen jaren herstelmaatregelen in de leembossen Boskant en De Scheeken van de gemeente Meierijstad uitgevoerd.
Zo zijn bomen en bosranden gekapt om boom- en struiksoorten die behoren bij het meer natuurlijke leembos meer ruimte te geven. Vervolgens zijn hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd waarbij sloten en interne greppels zijn gedempt, verondiept of afgedamd. Ook zijn enkele duikers opgehoogd. Het doel van deze maatregelen is om gebiedseigen water langer vast te kunnen houden. Tenslotte zijn jonge bomen en struiken aangeplant die de diversiteit en de variatie in de bossen verhogen.
Het project is hiermee succesvol afgerond en de gevolgen van de genomen maatregelen zijn nu al zichtbaar in het gebied.

Programma

12.00 uur:       inloop met koffie, thee en broodjes
13:00 uur:       welkomstwoord en toelichting
14.00 uur:       veldbezoek leembossen
16.30 uur:       afsluiting met hapje en drankje

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel en eventueel een paraplu, mocht het weer ons niet gunstig gezind zijn? Na afloop is een goede tekencheck ook erg belangrijk!

Aanmelden

Aanmelden voor de regiobijeenkomst kan tot en met 7 oktober.
U kunt zich aanmelden voor deze regiobijeenkomst door een mail te sturen naar mevr. C. Albers (postbus@bosgroepzuid.nl) onder vermelding van ‘regiobijeenkomst 13 oktober 2022’. Geeft u naast uw naam ook even door met hoeveel personen u komt en of u gebruik wilt maken van de lunch?
U kunt in uw mail aangeven of er speciale dieetwensen zijn.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 7 oktober a.s.

Wij kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten op donderdag 13 oktober 2022. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Arno Neijts
Directeur