Aanpassingen in subsidieregeling Landelijk Programma Natuur Brabant uitgelegd

Publicatiedatum: 31 mei 2022

Vanuit de subsidieregeling LPN (Landelijk Programma Natuur) zet provincie Noord-Brabant in op het verbeteren van stikstofgevoelige natuur binnen Natura 2000-gebieden. Onder meer door middel van boscompensatie (aanleg van nieuwe bossen), de revitalisering van multifunctioneel bos (bestaande bossen), de uitvoering van heidemaatregelen en herstel van hydrologie. Onlangs zijn er een aantal aanpassingen in de LPN-regeling doorgevoerd, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor eigenaren om met hun eigendom bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Aanpassingen betekenen meer mogelijkheden

De wijzigingen zitten zowel in de regeling ten aanzien van bosrevitalisatie als die voor boscompensatie. We zetten de aanpassingen op hoofdlijnen voor u op een rijtje:

Bestaande bossen: bosrevitalisatie
In de oorspronkelijke regeling was het alleen mogelijk om revitaliseringssubsidie aan te vragen voor natuurbossen of bossen die men daartoe om wil vormen. Dat is onlangs is gewijzigd. In de aangepaste regeling is de subsidie ook aan te vragen voor de revitalisatie van productiebos (N16.X natuurdoeltype). De revitalisering moet wel een positief effect hebben op stikstofgevoelige habitattypen. Dit wordt bekeken op basis van de locatie van het bos waarvoor men subsidie wil aanvragen, ten opzichte van de locatie van nabijgelegen Natura2000 gebieden met stikstofgevoelige habitattypen. Die link moet voldoende aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Nieuw aan te leggen bossen: boscompensatie
De belangrijkste wijziging bij nieuw aan te leggen bossen zit hem in de vergoeding van de waardedaling. Deze is dankzij de aanpassing nu onderdeel van de regeling. Dat maakt het voor meer eigenaren haalbaar om ook aan te haken. De regeling geldt overigens alleen voor de aanleg van bossen buiten het Natuurnetwerk Brabant. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen de huidige waarde ten opzichte van de getaxeerde waarde na omvorming.
Naast deze aanpassing is er nu ook een bredere vergoeding mogelijk voor de inrichtingskosten, met een maximum van € 15.000,- per hectare.

Verder is de compensatie nu ook aan te vragen voor de aanleg van productiebos (N16.X natuurdoeltype).

Meer inzicht krijgen in uw kansen en mogelijkheden?

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van deze regeling en hoe er dat voor uw eigendom uit zou kunnen zien? Neem dan gerust contact op met uw regiomanager binnen Bosgroep Zuid Nederland. In het najaar van 2022 bekijken we graag samen of de mogelijkheden matchen met uw ambities.

 

Iedere provincie geeft een eigen invulling aan de uitvoering van het Programma Natuur. Zo is provincie Limburg ook actief aan de slag met het programma, samen met verschillende stakeholders. Samen bekijken we hoe beschikbare gelden het beste ingezet kunnen worden en welke voorwaarden daarbij horen vanuit het aangepaste subsidieprogramma. Duidelijk is dat de aanpassingen ook hier meer mogelijkheden betekenen voor grondeigenaren die met hun eigendom graag willen bijdragen aan de doelstellingen binnen het Programma Natuur. Communicatie hierover volgt op een later moment. Naar verwachting in het najaar

labels: , , , ,