Voorbereidingen voor uitvoering PAS in het Leudal van start

14 augustus 2015

Hebt u bezit in Natura 2000-gebied, dan krijgt u mogelijk met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te maken. De Bosgroepen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Zoals gebeurt in natuurgebied het Leudal in Limburg.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is ingevoerd om de stikstofproblemen in Natura 2000-gebieden te helpen verminderen. De PAS heeft gevolgen voor bedrijven die stikstof uitstoten nabij gevoelige natuur, maar ook in Natura 2000-gebieden zelf moeten effectgerichte maatregelen worden genomen. Deze maatregelen moeten op termijn zorgen voor een gunstige staat van instandhouding van de stikstofgevoelige habitatten en soorten.

De opgaves in het Leudal
In Midden-Limburg, aan de westkant van de Maas ten noordwesten van Roermond, ligt het Leudal. Het gebied bestaat vooral uit bos met enkele graslanden en is bekend om zijn diep ingesneden beekdalen van de Leubeek en Zelsterbeek. De bijzondere natuurwaarden hebben geleid tot aanwijzing als Natura 2000-gebied. De belangrijkste opgaven voor het Leudal zijn verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte van beekbegeleidende bossen, beken en rivieren met waterplanten en eiken-haagbeukenbossen. Daarnaast heeft behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied van de bever prioriteit.

De maatregelen
Bosgroep Zuid Nederland is nu met vier eigenaren in het Leudal (gezamenlijk bezit van circa 60 ha) in overleg over de invulling van de maatregelen die de PAS van hen vraagt. De hierboven genoemde opgaves vanuit Natura 2000 zijn leidend, maar ook de toekomstvisie van de eigenaren zelf op de ontwikkeling en het beheer van hun bezit. Op basis daarvan is een inrichtingsplan uitgewerkt. Naast het op zeer kleine schaal dempen van enkele greppels, is de meest voorkomende maatregel het omvormen van naaldbos naar loofbos. Door de omvorming van het bos wordt er in het Natura 2000-gebied minder stikstof ingevangen, wordt hydrologie verbeterd en kan het doel habitattype Beuken-eikenbossen met hulst zich op termijn uitbreiden. Op de hellingen en plateaus zullen eind 2015 naaldbomen verwijderd worden. Op de plateaus worden vervolgens verschillende soorten loofbomen (waaronder zomereik, linde, zoete kers) teruggeplant.

Effecten van de ingrepen
Uiteraard is ook rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Het voorkomen van verblijfplaatsen en foerageergebieden van planten en dieren is geïnventariseerd. In het gebied blijken Das, Bever, Hazelworm en bijzondere planten als Slanke sleutelbloem voor te komen. In de uitvoering wordt rekening gehouden met de aanwezige soorten: zij ondervinden van de ingrepen geen negatief effect.

Het gebied kent stikstofgevoelige soorten en habitats en is belast door een te hoge stikstofdepositie. Hierom is er nader onderzoek uitgevoerd naar de tijdelijke extra stikstofuitstoot gedurende de uitvoering. Omdat door de maatregelen de komende jaren geen grootschalige beheermaatregelen nodig zijn, er verbeteringen worden aangebracht in de lokale hydrologie en uiteindelijk de stikstofinput wordt verlaagd, zijn deze maatregelen een verbetering van de huidige stikstofsituatie.

labels: ,

gerelateerd