Terugkoppeling ALV 28 november 2014

Publicatiedatum: 2 december 2014

Op 28 november vond de 33ste Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland plaats. Directeur Rino Jans meldde ondanks tegenvallers een positief resultaat over 2014 te verwachten. Er is werk in overvloed, om het werk aan te kunnen is extra personeel in dienst genomen op tijdelijke basis. Het voorstel voor contributieverhoging, dat voor de ledenvergadering aan alle leden is toegezonden, is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Het belang van de coöperatieve activiteiten is niet ter discussie gesteld en ook niet de geschatte kosten daarvan. Wel de verdeling van de lasten tussen kleine en grote leden. Geconstateerd werd dat de procentuele verhoging bij kleine leden groter is dan bij de groten. Daar stond tegenover dat de grote leden niet méér genot hebben van de coöperatieve activiteiten en bovendien meer werk door de Bosgroep laten uitvoeren. Ook de automatische jaarlijkse indexering werd ter discussie gesteld. Hierover is afgesproken om deze jaarlijks expliciet aan de ALV voor te leggen, op basis van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens (conform indexering huurprijzen). Daarnaast werd gevraagd naar de koppeling tussen het lidmaatschap en de SNL-subsidie. Door de directeur is gemeld een gedwongen lidmaatschap vanwege de subsidierelatie niet wenselijk te vinden. Het alternatief is echter het betalen van de administratiekosten op uurbasis. Op dat moment kan niet meer worden geprofiteerd van het meeliften in de grote groep.

De begroting 2015 is goedgekeurd, inclusief kleine verhoging uurtarieven. De begroting sluit op een positief saldo van 19.000 euro.

De ledenvergadering stemde verder unaniem in met de benoeming van drie leden uit de Raad van Toezicht van Bosgroep Midden Nederland tot RvT-lid van onze Bosgroep. Het betreft Alexander Geertsema, particulier boseigenaar in Epe, met ervaring als gemeentelijk bestuurder. Dhr. Geertsema is tevens benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de RvT. Ook zijn benoemd Arne Heineman (landelijk adviseur van Natuurmonumenten, voorheen regiodirecteur Gelderland) en Hans van der Hoeve (Burgemeester Gemeente Epe).

De samenwerking met Midden Nederland krijgt verder gestalte door samenvoeging van de automatisering en het systeembeheer en door een verkenning samenvoeging van de bedrijfsbureaus met Midden Nederland en de Unie van Bosgroepen. Zuid Nederland heeft zich uitgesproken tegen elke vorm van samenvoeging, maar wil wel nauwer samenwerken en afstemmen.

labels:

gerelateerd