Snoeijinksbeek: uitvoering dit najaar van start

Publicatiedatum: 14 juni 2017

In Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’ zijn maatregelen in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in voorbereiding. Deelgebied ‘Snoeijinksbeek middenloop’ wordt dit najaar al onder handen genomen, met behulp van SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). Bosgroep Noord-Oost Nederland begeleidt de uitvoering in opdracht van de provincie Overijssel.

Deelgebied Snoeijinksbeek middenloop is in eigendom bij verschillende particulieren en Natuurmonumenten. In goed overleg met de verschillende grondeigenaren zijn wensen en mogelijkheden besproken. Natuurlijk moeten bepaalde maatregelen worden uitgevoerd om de natuur in het gebied te versterken, maar binnen de PAS en Natura 2000 is ook ruimte voor maatwerk. Zo zoeken we altijd naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen.

Voor de Snoeijinksbeek staan nu verschillende werkzaamheden op de planning. Onder andere worden er watergangen verondiept of gedempt, wat ten goede komt aan de bossen (vochtig allvuiaal bos en eiken-haagbeukenbos). Daarnaast worden er poelen aangelegd en houtwallen hersteld ten behoeve van de kamsalamander en het kleinschalige karakter van het gebied.

Het bestek en de planning zijn besproken, de aanbesteding volgt in juni. In september kan de uitvoering van start. Vragen over het bestek of uitvoering kunnen gericht worden aan regiobeheerder Erik Sonder (telefoon: 0650670182, e-mail: e.sonder@bosgroepen.nl).

labels: ,

gerelateerd