‘Samen werkt Beter’ in Overijssel

Publicatiedatum: 17 april 2014

Eind vorig jaar heeft Provincie Overijssel de uitvoeringsagenda ‘Samen werkt Beter’ vastgesteld. Het doel van dit programma is om via gebiedsgerichte samenwerking de ontwikkelopgave voor de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te realiseren. De Bosgroep spant zich in om de inbreng van de leden, en in nauwe samenwerking met OPG die van de particuliere landgoederen, in dit programma vorm te geven. Voor de korte termijn richt de Bosgroep zich op ecologische ondersteuning aan Waterschappen en terreinbeherende organisaties, omdat die al gebieden hebben voorgedragen, en daarnaast op het verkennen van de mogelijkheden om gebieden voor te dragen, waarin particuliere landgoederen een belangrijke rol kunnen spelen.

Het is belangrijk om te weten dat de PAS-maatregelen niet alleen maar ecologische doelen dienen. Ze zijn tegelijk bedoeld om economische ontwikkeling in en rond Natura 2000 gebieden mogelijk te maken. Dit kan interessant zijn voor leden die zelf een agrarisch bedrijf hebben of die landbouwgrond verpachten. Leden die gronden in of nabij Overijsselse N2000-gebieden hebben, kunnen hun wensen met betrekking tot de waterhuishouding of natuurontwikkeling aan ons doorgeven, zodat wij die bij de provincie onder de aandacht kunnen brengen. U kunt daarvoor contact opnemen met Roos Veeneklaas (r.veeneklaas@bosgroepen.nl) of Fons Eysink (f.eysink@bosgroepen.nl).

labels: , ,

gerelateerd