Ruimte voor reptielen en amfibieën op Landgoed Boschoord

Publicatiedatum: 28 januari 2019

Adders, hazelwormen, ringslangen, heikikkers en poelkikkers; om het leefgebied van deze en andere soorten te vergroten, is op het Drentse Landgoed Boschoord (Maatschappij van Weldadigheid) naaldbos omgevormd naar heide. Ook RTV Drenthe besteedde aandacht aan de werkzaamheden in dit Natura 2000 gebied.

Ontwikkelingsplan Natura 2000

Boschoord is een voormalige landbouwkolonie, eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid. Het bestaat grotendeels uit productiebos, omdat de grond hier toch niet zo geschikt bleek te zijn voor landbouw. Binnen het bos lag nog een aantal waardevolle veentjes en vennetjes. Aangezien het hier een Natura 2000  gebied betreft, kwam er een ontwikkelingsplan om deze  veentjes en vennetjes te versterken en uit te breiden. Deze veentjes en vennetjes hebben namelijk nog zeer waardevolle flora, zoals veenmossen en snavelbiezen. En ze zijn belangrijk voor de aanwezige reptielen en amfibieën.

Water vasthouden

Rene Verhagen (ecoloog bij Bosgroep Noord-Oost Nederland): “Naaldbos verdampt veel water. Daarom maken bepaalde stukken naaldbos, die minder geschikt zijn voor de houtproductie, plaats voor heide. Ook worden slootjes gedicht om water beter vast te houden. Daarmee blijven de vennetjes langer nat in de zomer. De kwetsbare planten en dieren, gebonden aan deze vennetjes, kunnen zo beter behouden blijven. Door het tussenliggende bos te kappen, kunnen dieren zich ook makkelijker verplaatsen tussen de vennen. In totaal wordt 40 hectare ontwikkeld naar vochtige heide en hoogveenvennetjes.”

Onderzoek, plan, toezicht en houtverkoop door Bosgroep

De Bosgroepen zijn bij alle aspecten van dit plan betrokken geweest. In eerste instantie zijn in het kader van Natura 2000 kansen voor natuurherstel binnen het landgoed Boschoord in beeld gebracht. Vervolgens is met behulp van een lagen-benadering voor de andere functies van het landgoed zoals bosbouw, landbouw en recreatie inzichtelijk gemaakt welke delen waarvoor het meest gebruikt worden. Op basis daarvan is een afweging gemaakt; waar is natuurherstel mogelijk (zonder dat dit ten koste gaat van hoogwaardige bos- en landbouwpercelen) en waar biedt natuurherstel juist kansen voor de recreatie.

Rene: “Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft ook de verkoop van het vrijkomende hout verzorgd. En de Bosgroep verzorgt gedurende de gehele uitvoering het toezicht. Daarmee borgen we dat kwetsbare terreindelen worden ontzien tijdens de uitvoering, en het werk kwalitatief goed uitgevoerd wordt. Daarbij hebben wij steeds de belangen van de eigenaar voor ogen. Ook  kunnen we zo direct inspelen op onverwachte zaken die tijdens de uitvoering naar voren komen.”

Poelkikker (Saxifraga – Luc Hoogenstein)

Planning

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2018 gestart met de kap van het bos. Vervolgens is het nodige grondwerk verricht. Het grootste deel van het werk is inmiddels afgerond. De laatste percelen worden momenteel geplagd. Dan rest nog de afvoer van het vrijgekomen plagsel, op het moment dat de zandpaden weer goed berijdbaar zijn.

Rene: “We  gaan de nieuwe heide met veen en vennetjes de komende periode goed monitoren. Nu ogen veel plekken nog kaal, maar over een paar jaar zal het er hier heel anders uitzien. Dan hebben we een fijne, aaneengesloten leefomgeving gerealiseerd voor reptielen, amfibieën en bijzondere planten.”

ROEG! (RTV Drenthe) bezoekt Boschoord

ROEG! (RTV Drenthe) liep eind november 2018 mee met onze ecoloog Rene Verhagen (Bosgroepen) en opzichter Jacob Kruijer (Maatschappij van Weldadigheid). Zij gaven uitleg over het landgoed en de de werkzaamheden.
Het item over Boschoord is te zien vanaf minuut 00:00 en gaat verder vanaf 14:17.

labels: , , , , , , , , ,

gerelateerd