Ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe ter inzage

Publicatiedatum: 8 februari 2018

Wij willen onze leden in Drenthe graag attenderen op de ter inzage legging van het ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019, en de ontwerp-kaart Natuur Netwerk Nederland (NNN) (voormalige EHS) 2018. Van 1 februari tot en met 14 maart 2018 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage en kan hierop gereageerd worden. 

Ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, (agrarische) natuur en landschapselementen in de provincie Drenthe. Op de Natuurbeheerplankaart, welke onderdeel is van het natuurbeheerplan, staat ook aangegeven voor welke percelen een wijziging wordt voorgesteld en welke vorm van beheer van toepassing is. De kaart is het kader voor de subsidieverlening. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/natuurbeheer

Ontwerp-kaart NNN 2018

Gedeputeerde Staten hebben ook de ontwerp-kaart NNN 2018 vastgesteld. Op deze kaarten is de begrenzing van de 1.000 hectare nieuwe natuur opgenomen. De NNN-kaart geeft weer op welke percelen subsidiemogelijkheden zijn voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur (SKNL) in de provincie Drenthe.
De ontwerp-kaart NNN 2018 is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/natuurnetwerk

Wat kan de Bosgroep voor u betekenen?

Staat uw bos- en natuurbezit niet goed op de Natuurbeheerplankaart? Laat het ons weten, wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een zienswijze. Neem contact daarvoor op met mw. Dilleen Nijenhuis.

Heeft u nog wensen ten aanzien van het omvormen van landbouwgrond naar natuur op uw bezit? Bekijk de NNN-kaart dan goed. Zijn er nu geen subsidiemogelijkheden weergegeven op uw bezit dan is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De Bosgroep kan u ondersteunen bij het opstellen van een zienswijze met onderbouwing waarom uw percelen onderdeel moeten gaan uitmaken van het NNN. Voor vragen en mogelijkheden neem contact op met uw regiobeheerder dhr. Gerald Kragt.

labels: ,

gerelateerd