Let op de subsidievoorwaarden van de SNL

Publicatiedatum: 20 december 2017

Bij een controle in de provincie Gelderland bleek dat enkele SNL-percelen door hekwerk en/of verbodsborden afgesloten waren voor het publiek. Openstelling is een subsidievoorwaarde. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent als u subsidie aanvraagt.

Een van de subsidievoorwaarden van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer is “het van zonsopgang tot zonsondergang openstellen en toegankelijk houden van het desbetreffende natuurterrein op ten minste 358 dagen per jaar”. Deze voorwaarde staat expliciet vermeld in de subsidieovereenkomst die de leden van de Bosgroep ondertekenen als ze via de Bosgroep SNL-subsidie aanvragen.

Deze voorwaarde betekent dat terreinen met SNL-subsidie opengesteld dienen te zijn voor publiek op aanwezige wegen en paden. De wegen en paden dienen ook te worden onderhouden. Daarnaast is het niet toegestaan om borden te plaatsen die de toegang tot het terrein ontzeggen (‘rustgebied’, ‘verboden toegang’ en andere borden met dergelijke strekking).

Er zijn slechts enkele uitzonderingen waardoor een terrein niet opengesteld hoeft te zijn. De subsidieontvanger is vrijgesteld van de verplichting om open te stellen indien:

  1. sluiting nodig is bij of krachtens de Wet natuurbescherming;
  2. het terrein naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet toegankelijk is;
  3. er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een maximum van een hectare;
  4. het terrein vrijgesteld is op grond van het natuurbeheerplan.

In de voorgaande Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) moest via openstellingsborden kenbaar worden gemaakt dat het natuurterrein toegankelijk is. Dat hoeft voor de SNL niet meer. Het is dus vooral van belang dat subsidieontvangers eventuele bezoekers niet weren door het plaatsen van hekken of verbodsbordjes.

Aan de leden van de Bosgroep die SNL-subsidie ontvangen wordt gevraagd om rekening te houden met de verplichte openstelling en om te voldoen aan de voorwaarden.

Voor meer informatie; neem contact op met uw Bosgroep of uw SNL-contactpersoon.

labels:

gerelateerd