LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA) voor Zalkerwaard

Publicatiedatum: 24 maart 2022

De IJsseluiterwaarden bij Zalk horen bij het Natura 2000-gebied Rijntakken. Vanwege het voorkomen van het zeldzame bostype hardhoutooibos, waarbij in Zalk sprake is van een zeer rijke bosflora, is het een alom bekend en zeer uniek gebied. De verschillende eigenaren van het gebied werken samen in een werkgroep onder leiding van Natuur en Milieu Overijssel om de natuurwaarden van dit gebied zo goed mogelijk te houden en te ontwikkelen. Daarbij rekening houdend met de bewoners en andere belanghebbenden.

Natuur en Milieu Overijssel heeft aan Bosgroep Noord-Oost Nederland gevraagd of we de natuurpotenties voor het noordelijke gedeelte van de Zalkerwaard, waarvoor een Natura 2000-opgave geldt, in kaart willen brengen door middel van een LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA). Dit onderzoek loopt parallel aan een onderzoek van Bureau Maes naar de kwaliteit van het Zalkerbos en een onderzoek van GROW vanuit de KaderRichtlijn Water naar ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers.

Bodemopbouw in beeld met boringen

Het onderzoek van de Bosgroep loopt nog, maar het grootste deel van het veldwerk heeft al plaats gevonden. We hebben boringen gedaan om de bodemopbouw in beeld te brengen. Hieruit blijkt mooi de rol die historische inundaties en verplaatsingen van de stroomgeul hebben gehad bij de variatie in het gebied. De hoge stroomruggen bestaan uit zand, terwijl in de lage delen de bodem uit zavel bestaat. Door het hoogteverschil binnen het gebied is er sprake van behoorlijke variatie in inundatieduur- en inundatiefrequentie. Daardoor kunnen verschillende graslandtypen in het gebied ontwikkeld worden. Daarvoor is het noodzakelijk om de door landbouwkundig gebruik verhoogde voedingstoestand van de bodem weer omlaag te brengen. Om hier inzicht in te krijgen hebben wij bodemmonsters genomen van verschillende bodemdieptes en deze door een laboratorium laten analyseren. Op basis van deze meetgegevens, in combinatie met de landschappelijke context zoals beschreven in de LESA, brengen wij daarover een advies uit.

Wilt u de Nieuwsbrief Natura2000 IJsseluiterwaarden van Natuur en Milieu Overijssel ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven via deze link: Aanmelden Nieuwsbrief Natura 2000.

Foto: Voorbeeld van een boorprofiel uit de Zalkerwaard

labels: , ,

gerelateerd