Lagenkaart brengt Landgoed Boschoord in beeld

Publicatiedatum: 27 augustus 2015

Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft in een lagenkaart alle waarden van Landgoed Boschoord (Drenthe) in beeld gebracht. Het gaat niet alleen om de economische waarde van het bos, maar ook om geschiedkundige waarden. Met de lagenkaart kan de eigenaar een goede afweging maken tussen de verschillende belangen bij verdere ontwikkeling van het landgoed.

Landgoed Boschoord ligt in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het landgoed is ca. 570 ha groot en eigendom van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid, een stichting die verschillende cultuur- en bosgronden beheert.

Verschillende belangen
De bossen van het landgoed (voornamelijk naaldbos) zijn in de periode 1860 tot 1890 op heidevelden en zandverstuivingen aangelegd. De opbrengsten uit houtoogst zijn een belangrijke inkomstenbron voor de Maatschappij. Maar in de bossen komen ook veentjes, vennen en heiderestanten voor die grote cultuurhistorische waarden en natuurwaarden bezitten. De Maatschappij wil deze waarden in stand houden en verder ontwikkelen zonder dat andere functies en belangen onevenredig in het geding komen. Hiervoor is een goede onderbouwing van de waarden in het gebied nodig.

Mogelijkheden duurzame houtoogst
Op verzoek van de Maatschappij heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland alle verschillende waarden van Boschoord in een lagenkaart weergegeven, waaronder de waarden bos, cultuurhistorie, recreatie en natuur. Ruim 60% van het huidige areaal bos blijkt uit goed functionerend productiebos te bestaan. Ook zijn er nog enkele opstanden van de eerste bosgeneratie, namelijk structuurrijke oude eiken- en grove dennenpercelen. Een deel van het bosareaal is natuurbos dat nauwelijks bijdraagt aan de houtproductie, maar vaak wel een cultuurhistorische waarde, natuur- en/of belevingswaarde heeft. De lagenkaart laat zien dat het totale bosareaal nu zeer goede mogelijkheden biedt voor duurzame bedrijfsmatige houtproductie en houtoogst.

Rijke geschiedenis
De lagenkaart belicht ook de rijke geschiedenis van het landgoed. Er liggen enkele zeer gave voorbeelden van aardkundige waarden uit de ijstijd. De drie forten en diverse pingoruïnes zijn kenmerkende elementen van het Drents keileemplateau. Daarnaast zijn op het landgoed diverse cultuurhistorische waarden uit verschillende perioden aanwezig, zoals de grafheuvels uit de late steen- of ijzertijd en sporen van de ontginning. In laagtes die slecht ontwaterd zijn of slecht ontgonnen liggen goed ontwikkelde natuurwaarden als veentjes en heiden die als natuurhotspots kunnen worden aangeduid.

lagenkaart
Integrale lagenkaart van de vier kernwaarden binnen Landgoed Boschoord.

Kansen en Knelpunten
Met de lagenkaart kan de Maatschappij van Weldadigheid steeds een prima afweging maken tussen de bedrijfseconomische en maatschappelijke belangen. Daarnaast belicht de lagenkaart ook de kansen en knelpunten binnen het landgoed. Door de verschillende waarden over elkaar heen te leggen wordt duidelijk waar de kwaliteit versterkt kan worden en welk effect dat heeft op andere waarden. De lagenkaart biedt de Maatschappij de handvatten voor het opstellen van een visie voor het landgoed: waar optimaliseren we bosproductie en waar kiezen we juist voor kwaliteitsverbetering van cultuurhistorie of natuur?

labels: , ,

gerelateerd