Heideherstel- en uitbreiding voor Landschap Overijssel

Publicatiedatum: 13 november 2018

De komende tijd helpt de Bosgroep Landschap Overijssel met de omvorming van bos naar heide in twee Natura2000 gebieden; de Lemelerberg en Beerze. Het uitbreiden en herstellen van heide, hoogveen en zandverstuivingen is onderdeel van de PAS-maatregelen voor deze gebieden.

In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg en in Beerze nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide. Omdat beide gebieden door de Europese Unie zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, kan Landschap Overijssel de heide hier nu herstellen en uitbreiden. Om verdroging tegen te gaan wordt de waterhuishouding hersteld. Dat gebeurt door het dempen van slootjes en het kappen van bos, om zo ruimte te maken voor heide. Bos verdampt namelijk veel water (naaldbos veel meer dan loofbos, maar loofbos weer veel meer dan heide), en de kap is daarom een van de maatregelen om verdroging tegen te gaan. Landschap Overijssel gaat de heide op de Lemelerberg met 150 hectare uitbreiden en in Beerze met 55 hectare.

Begeleiding boskap

Vanaf het najaar van 2018 tot half maart 2019 wordt, buiten het broedseizoen, in beide natuurgebieden bos gekapt. De Bosgroep begeleidt de boskap, en heeft deze ook voorbereid. Op de Lemelerberg zijn we half oktober begonnen met de 1e fase, waarbij 50 hectare bos wordt gekapt. De resterende 100 hectare bos volgt in 2 volgende fases van elk 50 hectare (2019/2020) en (2020/2021). Henk-Jan Jeurink, beheerassistent Overijssel bij Bosgroep Noord-Oost Nederland, is toezichthouder op de Lemelerberg. In Beerze start de kap in december. Daarbij wordt in de eerste fase 40 hectare van de in totaal 55 hectare gekapt.

Voorbereidend werk door de Bosgroep

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de Bosgroep een bosinventarisatie gedaan voor Landschap Overijssel. De inventarisatie heeft inzicht gegeven in de verschillende bostypen in het zoekgebied van bosomvorming, en de bijgroei in de verschillende bostypen. Mede op basis van deze bosinventarisatie is bepaald welke percelen voor omvorming in aanmerking kwamen. Dit betreft veelal spontane heidebegroeiing waar in de kruidlaag nog veel van een heidevegetatie is terug te vinden en waar in de struiklaag veel jeneverbes aanwezig is. De Bosgroep heeft in de voorbereidende fase, nadat de begrenzing van de omvorming definitief was, een voorstel voor de PAS-maatregelen gedaan en een uitvoeringsplan opgesteld. De kapwerkzaamheden zijn door Bosgroep Noord-Oost Nederland uitbesteed aan verschillende bosexploitanten. De Bosgroep verzorgt het toezicht op de uitvoering van de boskap en draagt zorg voor de verkoop van vrij gekomen rondhout en hout voor biomassa.

Vervolg en planning

Na het werk uit de eerste fase, dat begin maart 2019 opgeleverd moet worden, volgen nog vervolgmaatregelen in het kader van de PAS, zoals het verwijderen van boomstronken en strooisel en het aanharken van strooisel.

Meer ruimte voor bijzondere flora en fauna

Uiteraard houden we tijdens de kap rekening met kwetsbare planten, holle bomen en bijvoorbeeld met zorg gebouwde nesten van roofvogels. Na de heideherstelmaatregelen hopen we, samen met Landschap Overijssel, dat de bijzondere flora en fauna in dit prachtige natuurgebied ook voor de toekomst veilig gesteld is. Er komt meer ruimte voor bijzondere plantensoorten zoals lavendelheide, klein blaasjeskruid en bultvormige veenmossen. En meer aaneengesloten gebied voor bijvoorbeeld heivlinders, veldleeuweriken, staartmezen, tapuiten, zandhagedissen en adders.

Meer informatie

Tekstbron, meer informatie en kaarten: zie de website van Landschap Overijssel

labels: , , , , ,

gerelateerd