Coöperatie

De Bosgroep Noord-Oost Nederland is 1 januari 2000 ontstaan uit de fusie tussen de Bosgroepen Noord-Nederland, De Holting en Salland-Twente. Het werkterrein van de Bosgroep Noord-Oost Nederland beslaat de provincies Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe en de Noordoostpolder. De statutaire doelstelling van de Bosgroep luidt als volgt: “het bevorderen van een doelmatig beheer en een meer rendabele exploitatie van landgoederen, bossen en natuurterreinen ten einde deze in hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen ”

De Bosgroep is een coöperatie. Het is dus een organisatie van de leden en vóór de leden. De Bosgroep heeft geen winstoogmerk. De organisatie wordt geleid door een directeur, die bijgestaan wordt door een Raad van Toezicht. Er wordt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd, waarbij o.a. beleid, organisatie, begroting en jaarrekening aan de orde komen. De leden aanwezig op de ALV hebben inspraak en stemrecht op het beleid en de koers van de organisatie.

De Bosgroep is er op gericht de positie van de leden op de diverse markten te verbeteren. Hierdoor kan het resultaat van de leden worden verbeterd. Dit verbeteren van de marktpositie vindt met name plaats door het stimuleren en organiseren van samenwerking op het gebied van:

  • Het realiseren van kennisvoordelen: Door samenwerking kunnen de leden gebruik maken van het deskundige personeel van de Bosgroep. Dit personeel is daarmee te zien als collectief personeel van de leden. De situatie op de diverse markten is dusdanig complex dat de individuele boseigenaar hiervan onmogelijk goed op de hoogte kan blijven.
  • Het realiseren van logistieke voordelen: Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van houtverkoop en inkoop van plantsoen en materialen.
  • Het realiseren van kwantumvoordelen: Door samenwerking kunnen bijvoorbeeld raamcontracten met de houtverwerkende industrie worden afgesloten. Ook op het gebied van uitbesteed werk speelt dit een rol.

Naast direct marktgerichte activiteiten tracht de Bosgroep de doelstelling te bereiken door:

  • Het entameren van projecten, die een doelmatig beheer en een meer rendabele exploitatie bevorderen.
  • Het geven van advies aan leden (bosbouwkundig, natuurbeheer etc).

Uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut blijkt dat de resultaten van in Bosgroepen samenwerkende boseigenaren structureel beter zijn dan die van niet samenwerkende eigenaren. Daarnaast kan worden gesteld dat:

  • De betrokkenheid van de boseigenaren bij het bos wordt vergroot.
  • De kennis van de boseigenaren is verhoogd.
  • De weerbaarheid van de boseigenaren is vergroot.