Bosgroep vrijgesproken van overtreding Flora- en faunawet

Publicatiedatum: 15 februari 2017

Op 14 december stond Bosgroep Noord-Oost Nederland voor de rechtbank in Zwolle met als tenlastelegging het niet-naleven van de Gedragscode bosbeheer, waardoor een nest zou zijn verstoord (art. 79 lid 2 Flora- en faunawet). De rechter achtte echter niet bewezen dat dit opzettelijk is gebeurd en sprak de Bosgroep vrij.

Artikel 14 van de Gedragscode bosbeheer stelt: “Bomen die direct naast een bijzondere nestboom [..] staan worden niet geveld, om te voorkomen dat die bijzondere nestboom [..] vrij komt te staan [..]”. Het achterliggende argument is dat veel (roof)vogels hun nesten verstoppen om predatie van eieren of jongen te voorkomen, en daarom liefst in dicht bos broeden.

Horstboom toch vrijgemaakt

In het voorliggende geval was de aanwezigheid bekend van een horstboom met een niet-bebroed nest, waarop in het voorgaande jaar een havik (onsuccesvol) heeft gebroed. Deze horstboom was met rood-wit lint gemarkeerd. Maar bij de werkzaamheden, die overigens buiten het broedseizoen zijn uitgevoerd, zijn omringende niet-gemarkeerde bomen toch omgezaagd, waardoor de horstboom gedeeltelijk vrij is komen te staan.

Verstoring niet aan te tonen

Onder de nieuwe Wet natuurbescherming, die op 1 januari is ingegaan, is het niet-naleven van een gedragscode op zichzelf geen strafbaar feit. Het voorliggende geval zou nu alleen strafbaar zijn indien er daadwerkelijk verstoring van dit specifieke nest zou hebben plaatsgevonden. Dat zou het geval zijn als het nest als direct gevolg van het vrijstellen ‘onbewoonbaar’ zou zijn geworden. Dat zou echter niet eenvoudig te bewijzen zijn, omdat het nest in het jaar van de werkzaamheden helemaal niet is bebroed. Het kan dus al onbewoonbaar zijn geweest. En bovendien zijn er broedgevallen bekend van roofvolgels in vrijstaande bomen.

Pas gedragscodes naar de letter toe

De les die bosbeheerders uit het bovenstaande kunnen trekken: het is verstandig, om rechtsvervolging te voorkomen, om gedragscodes naar de letter toe te passen. Want ook vrijspraak heeft een prijs.

Foto: Havik, Martin Mollet, freenatureimages.eu, ter illustratie