40 hectare naaldbos wordt loofbos

Publicatiedatum: 2 maart 2018

Tijdens een symbolisch plantmoment zijn eind februari de eerste 25 eiken geplant bij Bosgroep-lid Landgoed Weleveld in Overijssel. Het planten is onderdeel van een pilot waarin naaldbos bij particuliere boseigenaren wordt omgevormd naar loofbos met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten. De Bosgroep is één van de partners.

De pilot Naald- naar Loofbos is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Dit programma heeft als doel de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland in de toekomst zeker te stellen. In de pilot wordt ruim 40 hectare naaldbos van 36 boseigenaren  omgevormd naar loofbos. Onder de deelnemers zijn diverse Bosgroep-leden. De Bosgroep adviseert hen bij de omvorming.

In de pilot wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kosten van bosomvorming zijn en welk draagvlak hiervoor is bij particuliere boseigenaren. Aan het eind van 2018 wordt gekeken naar een mogelijk vervolg. Alle betrokken organisaties zijn nu al blij verrast door de geboekte resultaten en geven nadrukkelijk te kennen dat deze pilot een vervolg moet krijgen.

Waarom loofbos?

Een loofbos verdampt minder regenwater dan een naaldbos. In een loofbos vindt op jaarbasis 180 tot 200 millimeter meer grondwateraanvulling plaats dan in een naaldbos. Daarnaast heeft een loofbos hogere natuurwaarden en draagt het bij aan een betere bodemkwaliteit. Binnen dit pilot-project is het streven om uiteindelijk 50 hectare naaldbos om te vormen naar loofbos. Hiermee wordt er jaarlijks 95.000 m3 meer grondwater aangevuld. Dat staat gelijk aan bijna 40 olympische zwembaden!

Partners

De pilot Naald- naar Loofbos is een initiatief van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en Vitens in samenwerking met de Bosgroep Noord-Oost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG). Voor meer informatie kijk op www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl

labels:

gerelateerd