Subsidies voor natuurkwaliteit en -herstel Natura 2000-gebieden Gelderland

Publicatiedatum: 11 november 2021

Provincie Gelderland investeert op korte termijn 160 miljoen in natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarvoor opent de provincie in januari 2022 de ‘Subsidieregeling uitvoering specifieke uitkering programma natuur Gelderland’, oftewel ‘SPUK’. Eigenaren van natuurgebieden met stikstofgevoelige Natura 2000-habitats kunnen zelf een aanvraag indienen, of de Bosgroep inschakelen voor het opstellen van een voorstel. De Bosgroep heeft tijd beschikbaar om een onderbouwde aanvraag met u op te stellen.

Drie thema’s

Er is subsidie voor drie typen van activiteiten:

 • Natuurherstelmaatregelen inclusief hydrologisch herstel en eventueel voorafgaand onderzoek. Denk aan dempen van sloten, kwaliteitsverbetering van vennen, en op heideterreinen terugzetten van bosranden langs heide, inzet van drukbegrazing etc.
 • Verwijderen van invasieve exoten.
 • Revitalisering van bos: aanplant van loofbomen en aanbrengen van rasters. Let op, het gaat alleen om aanplant van rijkstrooiselsoorten van inheemse, autochtone herkomst in natuurbos, dan wel in multifunctioneel bos dat na de ingreep natuurbos wordt.

Welke gebieden?

De maatregelen moeten aantoonbaar de kwaliteit verbeteren van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000 en voor soorten onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat betreft effectief de gehele Veluwe, delen van de Achterhoek en uiterwaarden (met glanshaverhooiland), zie kaart N2000 en SPUK Gelderland. Ook zijn maatregelen mogelijk in directe nabijheid (ca. 1 km) van Natura 2000, mits aangetoond is dat het de Europees beschermde natuur/habitats verbetert – de marge rondom o.a. de Veluwe op de kaart.

In een later stadium worden ook maatregelen in gebieden verder weg van de Natura 2000-gebieden genomen, voor systeemherstel – de cirkels op de kaart. Voor die gebieden wordt nu een analyse gemaakt, en starten na de zomer gebiedsprocessen.

Voorwaarden

Een aantal algemene voorwaarden:

 • Het is een 100% subsidie, ook voor verwijderen van invasieve exoten, mits binnen Natura 2000. Wel zijn er normbedragen per ha voor bepaalde activiteiten voor natuurherstel en bosrevitalisering.
 • Het werk moet uiterlijk 1 juli 2025 geheel afgerond zijn.
 • Aanvragen moeten minimaal een omvang van 50.000 euro hebben.
 • De provincie heeft een format gemaakt voor aanvragen.

De criteria voor de subsidie: De maatregelen moeten…

 • bijdragen aan gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige natuurlijke habitats of leefgebieden van soorten die beschermd worden op grond van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn in Natura 2000-gebieden;
 • bijdragen aan en niet strijdig zijn met de doelen van het Natura 2000-Beheerplan;
 • geen toekomstige natuurherstelmaatregelen in de weg staan;
 • gericht zijn op structureel systeemherstel van een natuurgebied;
 • Vooroverleg met de provincie aan de hand van een conceptaanvraag is één van de criteria.

De subsidieontvanger is verplicht om na de uitvoering de verbeterde natuur gedurende zes jaar in stand te houden en te monitoren (op maatregelen, niet ecologisch). De Bosgroep kan uiteraard ook de monitoring doen.

Bosrevitalisering

Grondeigenaren die natuurbos hebben, dan wel meer natuurbos zouden willen, en graag een revitaliseringsimpuls aan dat bos willen geven, kunnen deze subsidie daarvoor inzetten.

In de loop van het voorjaar opent een nieuwe Bos-subsidieregeling voor een kwaliteitsimpuls aan bestaande bossen, ook buiten Natura 2000. Het is nog niet zeker of revitalisering van multifunctionele bossen daarmee ook subsidiabel wordt. Er komt daarnaast ook budget voor aanplant van nieuw bos onder de boscompensatie.

De Bosgroep heeft begin 2021 een voorstel ingediend onder de LNV-regeling Versneld Natuurherstel, bezwaar aangetekend tegen afwijzing en een aanvulling gedaan op het eigen voorstel. RVO had daar volgens de regels uiterlijk 9 november op moeten reageren, maar we zijn nog in afwachting van de uitspraak.

Samenhang met andere trajecten

Er lopen meerdere beleidsprocessen die interacteren met doelen en gewenste maatregelen passend bij deze subsidie:

 • De Natura 2000-Herstelprogramma’s: voor de hele Veluwe wordt nu in 12 deelgebieden het beheerplan uitgewerkt in Herstelprogramma’s. Die zijn rond de zomer klaar, en geven straks verdere sturing aan de maatregelen onder de subsidieregeling.
 • De lopende update van de Natura 2000-Beheerplannen (voor de niet-Veluwe). Deze zou voor de zomer 2022 moeten zijn afgerond.
 • De gebiedsanalyse van de beïnvloedingszones, de ruimere (landbouw)gebieden in en rond Natura 2000. Gereed zomer 2022.
 • Recreatiezonering: het concept-zoneringsplan ligt nu ter inzage. Er komt subsidie voor maatregelen in 2022.

Meer te subsidiëren maatregelen

In 2022 wordt de subsidieregeling SPUK aangevuld met recreatiezonering en omvorming van landbouwgrond.

Wat gaat de Bosgroep doen?

Bosgroep Midden Nederland dient in januari 2022 bij de provincie een programmavoorstel in onder deze regeling. Daarin zitten projecten met meerdere eigenaren, en soms met één eigenaar. Waar nodig doen we eerst onderzoek; van een beperkte standplaatsverkenning tot een complete landschapsecologische systeemanalyse (LESA). Uit dat onderzoek volgt een plan van aanpak, dat we ook ter financiering voorleggen. Later in het jaar 2022 dienen we één of meer vervolgaanvragen in met aanvullende maatregelen én nieuwe projecten en gebieden. Voor de programma-aanvraag heeft de Bosgroep instemming en een machtiging van het lid nodig.

Uitnodiging

Leden die kansen zien voor natuurherstel zijn bij deze uitgenodigd: neem contact op met uw beheerder of de regiomanager. Het is nuttig als u dan weet om welk gebied en welk habitattype het gaat en welk soort maatregelen u wilt inzetten.

Gelderse leden hebben deze informatie ook via e-mail ontvangen.

labels: ,

gerelateerd