SPUK: provincies en Rijk investeren in natuur

Publicatiedatum: 15 juli 2021

Dit najaar worden de enorme overheidsinvesteringen (3 miljard in de komende 10 jaar) in de natuur concreter. Het gaat om de zogeheten SPUKs: de Specifieke Uitkeringen van het ministerie van LNV aan de provincies. De Bosgroep is met een aantal provincies in gesprek over programma’s voor natuurherstel. Vooral in Gelderland wordt veel geld ingezet.

Gelderland zet de komende drie jaar 162 miljoen euro in voor herstel van de stikstofgevoelige Natura 2000- gebieden. Eind 2021 gaat daarvoor een regeling open. De Bosgroep werkt nu in overleg met de provincie aan een breed programma voor maatregelen bij de leden (particulieren en gemeenten). Dat kunnen overzichtelijke maatregelen zijn zoals herstel van vennen of revitaliseren van een kwijnend bosperceel, maar ook veel grotere projecten gericht op aanpakken van een complete beekloop. Gelderland kiest nadrukkelijk, veel meer dan veel andere provincies, voor systeemherstel. Dat betekent een aanpak op landschapsschaal, met veel aandacht voor beschikbaarheid en kwaliteit van water, en ruimtelijke verbindingen.

Voor de leden in Gelderland organiseren we samen met het Gelders Particulier Grondbezit een online ledenbijeenkomst op Woensdag 29 september van 15.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over deze bijeenkomst, en een uitnodiging, volgt.

In Utrecht is veel minder geld beschikbaar, en daar heeft de Bosgroep ook heel weinig leden die zelf terrein hebben in Natura 2000-gebieden. In provincie Zuid Holland gaat het om circa 28 miljoen voor de komende drie jaar; daarover is de Bosgroep met de provincie in overleg. In Flevoland wordt minder geïnvesteerd, omdat daar nauwelijks stikstofgevoelige natuur te vinden is.

De Bosgroep heeft dit voorjaar ook een grote programma-aanvraag voor bosrevitalisering in Gelderland ingediend bij het ministerie van LNV, onder de Regeling Versneld Natuurherstel (ook in dit geval gericht op het teveel aan stikstof). Die programma-aanvraag is afgewezen; we hebben daartegen formeel bezwaar ingediend. De verwachting is dat veel van de maatregelen uit dat programma-voorstel uiteindelijk wel zullen doorgaan, omdat ze ook passen onder de Gelderse SPUK.

labels: , ,