Ruime subsidies voor natuurherstel in Natura 2000-gebieden

Publicatiedatum: 30 september 2021

Zoals eerder gemeld, zijn de provincies momenteel druk bezig de subsidies voor natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden vorm te geven, uit de SPUK (een afkorting van de term Specifieke Uitkering, van rijksgeld aan de provincies). We hebben de stand van zaken per provincie op een rijtje gezet.

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft de komende jaren ruim 160 miljoen euro beschikbaar voor een verbeterslag in deze gebieden. Samen met GPG organiseerden we hierover een informatiebijeenkomst op 29 september. Daarmee is meer, maar nog niet alles, duidelijker geworden.

Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld herstel van natte of droge heide en vennen, aanpak van sprengen en beken, hydrologisch systeemherstel en bestrijding invasieve exoten. In eerste aanleg kunnen alleen organisaties en landgoederen in bezit van een SNL-certificaat een aanvraag doen. De Bosgroepen zijn gecertificeerd, en zijn momenteel een programma-aanvraag aan het voorbereiden. Ook hebben we afgelopen weken input geleverd op de concept-subsidieregeling. Half oktober is de regeling definitief en zijn er meer kaders bekend. Dan zullen we de leden in Gelderland verder informeren.

De SPUK biedt in Gelderland ook ruimte aan bosrevitalisering, maar beperkt dat tot aanplant van loofbos van inheemse en autochtone herkomst in natuurbossen. Veel (andere) bossen kunnen hopelijk gerevitaliseerd worden met subsidie van LNV uit de Regeling Versneld Natuurherstel. Daar heeft de Bosgroep nog steeds een herziene aanvraag lopen. RVO heeft de beslissing op ons die aanvraag uitgesteld, dus we weten nog niet of de rijkssubsidie wordt toegekend.

Provincie Zuid-Holland

Ook in Zuid-Holland financiert de provincie via de SPUK herstel van stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Subsidie is beschikbaar voor alle partijen die zulke natuurgebieden in bezit hebben: terreinbeherende organisaties, gemeenten, drinkwaterbedrijven en particuliere grondeigenaren. De Bosgroep gaat de komende weken een plan maken om met en voor de leden hierop in te spelen.

Utrecht en Noord-Holland

De SPUK-aanpak in Noord Holland is nog in opbouwfase.
Provincie Utrecht concentreert het budget op maatregelen strikt binnen Natura 2000. Dat raakt in Utrecht maar weinig Bosgroepleden.

labels: ,

gerelateerd