Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Publicatiedatum: 9 december 2020

Op 30 november jl. heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de toezeggingen van het kabinet om, door middel van versneld natuurherstel en -verbetering, uit de stikstofproblematiek te raken. Hiermee geeft het kabinet een eenmalige impuls van € 125 miljoen die vooruitloopt op het Programma Natuur waarbij aanvullend langjarig € 300 miljoen wordt vrijgemaakt. Bosgroep Midden Nederland is momenteel bezig een gezamenlijke aanvraag voor te bereiden voor revitalisering van bossen.

Natuurherstelmaatregelen

Op basis van de regeling kan subsidie worden aangevraagd waarmee op korte termijn (binnen 3 jaar) natuurherstelmaatregelen kunnen worden uitgevoerd die leiden tot verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte van stikstofgevoelige habitats, of habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden. Het gaat om maatregelen die niet in de huidige beheerplannen zijn benoemd. De regeling subsidieert  geen regulier beheer, aankoop van grond of ontpachting.

Voor wie?

Iedereen die zeggenschap (eigendom, erfpacht of recht van beklemming) heeft over stikstofgevoelig areaal in een selectie van Natura 2000-gebieden, kan meedoen aan de regeling. Ook samenwerkingsverbanden kunnen meedoen aan de regeling.
Per aanvrager kan maximaal een subsidiebedrag worden ontvangen van € 719 per hectare vermenigvuldigd met de oppervlakte van het stikstofgevoelige areaal dat men in beheer heeft. De totale subsidie hoeft niet “uitgesmeerd” te worden over het hele areaal, maar mag worden ingezet op één of meer kleinere delen in of buiten het Natura-2000 gebied. Het minimaal aan te vragen bedrag is € 25.000.

Ook voor samenwerkingsverbanden

Ook samenwerkingsverbanden van meerdere eigenaren kunnen subsidie aanvragen. Dan telt het totale areaal van de aanvragende grondeigenaren mee voor berekening van het subsidiebedrag. Het geld kan vervolgens gebundeld worden ingezet op één of meerdere plekken, zolang de maatregelen bijdragen aan het versneld behalen van de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. Bosgroep Midden Nederland is momenteel bezig een gezamenlijke aanvraag voor te bereiden, gericht op revitalisering van bossen, waaraan meer dan 80 leden meedoen. Zij stellen hun gezamenlijke areaal ter beschikking.

Meer informatie

De regeling is opengesteld van 1 februari tot en met 12 maart 2021. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan per mail contact op met Pieter Westerhof (Bosgroep Midden Nederland).
Zie ook de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

labels: , , ,

gerelateerd