Onderzoek Wisselse Veen (Epe) van start!

Publicatiedatum: 19 april 2018

In maart is de Bosgroep begonnen met een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) voor het Wisselse Veen, in opdracht van provincie Gelderland. De provincie wil samen met haar partners (Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), Waterschap Veluwe en Vallei en de gemeente Epe) een volgende stap maken in de afronding van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Natura 2000 (incl. PAS) voor het Wisselse Veen. Om het inrichtings- en beheerplan op de juiste uitgangspunten te baseren, voeren we eerst een LESA uit.

Wat is een LESA?

Een LESA brengt gestructureerd in beeld hoe een gebied functioneert. Bijvoorbeeld: hoe is de bodemopbouw, hoe lopen de grondwaterstromen, waar komt kwel aan de oppervlakte? Dit geeft inzicht in kansen voor natuurherstel en -ontwikkeling.

Van bodem tot cultuurhistorie

Er zijn de afgelopen jaren veel makkelijke, toegankelijke bronnen beschikbaar gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de hoogtekaart (AHN.nl) en diverse historische kaarten (topotijdreis.nl). Op basis van deze kaarten zetten we een aantal transecten uit, trajecten in het veld waarlangs onderzoek plaatsvindt.
Langs die transecten onderzoeken we de bodemopbouw, bodem- en waterkwaliteit en waterstanden, en kijken we welke vegetatie er momenteel aanwezig is. Het bodemtype bepaalt deels welke natuurwaarden zich kunnen ontwikkelen; op veen groeien andere planten dan op zand.
Van belang is welke invloed de mens heeft gehad op de vorming van het landschap. Welke cultuurhistorische waarden heeft het gebied? Deze waarden wegen we mee in het opstellen van het inrichtingsplan. We weten al door een voorverkenning dat er locaties zijn waar het veen, dat vroeger is gevormd onder natte omstandigheden, nog mooi intact is. We bekijken in het onderzoek hoe oud dat veen is. Dat geeft ons kennis over de vroegere waterstanden en bepaalt ook mede de kansen voor natuurherstel.

Startdag 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart organiseerde Bosgroep Midden Nederland een startdag in het Wisselse Veen.
Deskundigen van de Bosgroepen, provincie Gelderland, het Geldersch Landschap en Kasteelen en Waterschap Vallei en Veluwe gingen gezamenlijk het veld in. Uiteraard met de laarzen aan.
Daar werden systematisch de zuurgraad (pH) en het ‘elektrisch geleidingsvermogen’ (EGV) van het oppervlaktewater gemeten. Beiden zeggen iets over de waterkwaliteit van het water: hebben we vooral te maken met grondwater of heeft regenwater hier de meeste invloed? Ook is de stromingsrichting van het water in alle sloten genoteerd, en zijn roestverschijnselen bekeken.
De bevindingen zijn in beeld gebracht en worden nu uitgewerkt.
Wanneer het gebied volledig in kaart is gebracht en de verschillende onderzoeken zijn gedaan, volgt een inrichtings- en beheerplan voor optimale ontwikkeling en beheer van dit bijzondere gebied.

GNN en Natura 2000

Het Wisselse Veen ligt op de Veluwe en is daarmee onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Natura 2000.
Natura 2000-gebieden hebben Europese bescherming. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

labels: , , ,

gerelateerd