Nieuwe natuurwet: wat moet u weten

Publicatiedatum: 12 december 2016

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet . Voor u verandert er in eerste instantie weinig.

De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt drie wetten.

  • De Natuurbeschermingswet 1998 is voor de bescherming van (natuur)gebieden, waaronder Natura2000.
  • De Flora- en faunawet regelt de bescherming van alle in het wild levende soorten.
  • De Boswet gaat over het behoud van houtopstanden.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari staat alles in één wet. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Aanspreekpunt

Het belangrijkste is dat het aanspreekpunt verandert. Waar u voorheen contact opnam met RVO, wordt dat nu de provincie. Soms moet u naar de gemeente (bij ontheffingen voor natuurgebieden en als het onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning). Om hun bevoegdheid goed uit te kunnen voeren hebben de provincies verordeningen uitgewerkt.

Natuurgebieden

De huidige beschermde natuurmonumenten komen te vervallen. Voor overige beschermde (natuur)gebieden verandert er weinig. Natura2000 is en blijft een internationale aangelegenheid.

Flora en fauna

  • De zorgplicht blijft bestaan. U moet werkzaamheden die schade kunnen aanrichten aan in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving nalaten, of maatregelen nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • 200 soorten die nu beschermd zijn onder de Flora- en faunawet, zijn straks niet meer beschermd. Andere soorten die nu niet beschermd zijn, zijn juist vanaf 2017 wel beschermd. Welk soorten dat zijn, verschilt per provincie.
  • Gedragscodes blijven bestaan. Werken volgens een gedragscode geeft u een aantal vrijstellingen. De VBNE heeft de bestaande gedragscodes Natuurbeheer en Bosbeheer gecontroleerd op de nieuwe wetgeving. De maatregelen uit de gedragscode Natuurbeheer zijn voldoende. De gedragscode Bosbeheer is grotendeels dekkend, maar niet helemaal. Voor een aantal bosplanten die nu strenger beschermd zijn (per provincie verschillend), moet de beheerder aanvullende maatregelen nemen. Vóór 1 oktober 2017 dient de VBNE aangepaste gedragscodes bij het Rijk in voor goedkeuring.

Houtopstanden

Er verandert weinig. Een kapvergunning was nodig bij het vellen van meer dan 10 are, of meer dan 20 bomen. Dat blijft zo. Doordat artikel 4.6 van de nieuwe wet niet in werking treedt, kunnen gemeenten echter ook een kapvergunning eisen. De mogelijk negatieve gevolgen hiervan brengt de VBNE onder de aandacht van het ministerie van EZ.

Wat betekent dat voor u?

Ook onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Makkelijker is dat er straks nog maar één ‘natuurvergunning’ nodig is van één bevoegd gezag.

Wat doen de Bosgroepen?

Werkzaamheden die wij voor u uitvoeren doen wij conform de wetgeving. Daarnaast dragen wij waar mogelijk bij aan de provinciale verordeningen. Wilt u meer weten? Kijk dan op onderstaande links of neem contact op met uw Bosgroep.

natuurindegemeente.nl
vbne.nl
synbiosys.alterra.nl

labels: