Klimaatproject Revitalisering laagproductief bos

Publicatiedatum: 3 juli 2018

Uitvoeringspartners Bos- en Klimaatpilots

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Er zijn ook projecten bij die zijn gericht op extra koolstofvastlegging in bestaand bos en in nieuw bos, waarbij is geput uit de ideeën van het Actieplan Bos en Hout (2016).

Bosgroepen trekker pilotproject Revitalisering Laagproductief Bos

Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten. Het doel van deze pilotprojecten is te verkennen hoe groot de bijdrage is aan de klimaatwinst. Afhankelijk van de klimaatwinst kunnen de acties in volgende jaren breed worden uitgerold.
De Bosgroepen zijn trekker voor het pilotproject Revitalisering Laagproductief Bos, met als partners Staatsbosbeheer, Wageningen Environmental Research (WEnR), Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) en Probos.

Een ‘hol’ grove dennenbos

Het project Revitalisering Laagproductief Bos richt zich op het ontwikkelen van maatregelen om oud, open grove dennenbos (zie foto) met weinig ondergroei (en dus een lage koolstofvoorraad en -bijgroei), te revitaliseren door daaronder een nieuwe generatie bos tot ontwikkeling te brengen. Behalve voor het klimaat is dit ook belangrijk voor de houtvoorziening op langere termijn.

Grote klimaatwinst

Vooral op de Veluwe en in Brabant staat een grote oppervlakte van dit soort bos, waardoor de maatregel in potentie grote klimaatwinst kan opleveren. In het kader van dit pilotproject zal nauwkeuriger worden verkend hoeveel hectare er in Nederland is en hoe groot de klimaatwinst is van de maatregel.

Bij de keuze van boomsoorten en herkomsten wordt rekening gehouden met de arme, droge en zure groeiplaatsen, met klimaatbestendigheid en met bodemverbeterende eigenschappen. Op de Veluwe zullen bovendien beschermingsmaatregelen tegen wildvraat door Edelherten nodig zijn.

Revitaliseren grove dennen(bos)

Revitaliseringsmaatregelen

In het kader van deze pilot zullen in 2018 op 20 hectare revitaliseringsmaatregelen worden toegepast en getest bij Staatsbosbeheer, gemeenten en particulieren. Deze zijn al in beeld. Bij gebleken toepasbaarheid kan de maatregel in de volgende jaren worden toegepast op een groter areaal.

Heeft u interesse/ wilt u informatie delen?

Heeft u laagproductief grove dennenbos en bent u geïnteresseerd in uitvoering van revitaliseringsmaatregelen, dan kunt u dat melden via unie@bosgroepen.nl.
Uw informatie kan worden gebruikt voor de schatting van het areaal waarop deze klimaatmaatregel kan worden toegepast. Als de pilot leidt tot mogelijkheden om de revitaliseringsmaatregelen op een grotere schaal uit te voeren, dan ontvangt u daarover te zijner tijd bericht.

labels: , , ,

gerelateerd