Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend gemaakt

Publicatiedatum: 12 juli 2018

Deze week zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Vanuit verschillende invalshoeken, belangen en overtuigingen hebben deelnemers gewerkt aan de gemeenschappelijke opdracht de hoofdlijnen te formuleren van een toekomstbestendig klimaatbeleid, dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 fors terugdringt naar ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Gelet op de Nederlandse inzet in de Europese Unie om 55 procent CO2-reductie te realiseren in 2030, is er daarnaast gewerkt aan de opdracht ook voor deze extra opgave voorstellen te ontwikkelen.

Belangrijk voor het milieu en onze sector bos- en natuurbeheer, omdat de bossen en vegetatie in Nederland slechts een klein deel van de totale CO2 uitstoot kunnen vastleggen.

Tafel Landbouw en landgebruik

De partijen die hebben meegewerkt aan het akkoord aan de tafel Landbouw en landgebruik hebben aangegeven dat ze een taakstelling van 3,5 Mton CO2-eq emissiereductie in 2030 haalbaar achten.
Wat betreft Landgebruik, het thema binnen het Klimaatakkoord dat de Bosgroepen het meeste raakt, zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

  • Veenweidegebieden: gebiedsspecifieke aanpak gericht op realisatie van emissiereductie van 1Mton CO2 op zo mogelijk ruim 80.000 ha in 2030, met betrokken partijen en onder regie van de provincies. Het tegengaan van verdroging is hier een belangrijke opgave.
  • Koolstofvastlegging in landbouwbodems: emissiereductie in akkerbouw- en graslandbodems door vastlegging van organische stof in bodems, minder bodemberoering, betere bemestingstechnieken en minder kunstmest.
    Bos en natuurtypen die veel koolstof opslaan, worden uitgebreid, ontbossing wordt tegengegaan.
  • Vastlegging CO2 in natuur: meer gebruik van duurzaam (inlands) hout in de bouw, en klimaatslimmer beheer van huidige bossen.

Het volledige document ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ vindt u op de website van het Klimaatberaad.

De Bosgroepen

De Bosgroepen hebben indirect een bijdrage aan het Klimaatakkoord geleverd. Zo zijn we trekker van het pilotproject Revitalisering Laagproductief Bos, gefinancierd door het ministerie van LNV,  en hebben we meegewerkt aan het Actieplan Bos en hout (2016) dat mede als bron diende voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

 

labels: , , , ,

gerelateerd