Gelderland sluit overeenkomst met Bosgroep over uitvoering natuurmaatregelen

Publicatiedatum: 17 november 2014

Het meerjarige SKNL-subsidieprogramma dat de Bosgroep heeft ingediend is door de provincie goedgekeurd. Het programma vindt plaats in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de realisatie van Natura 2000 doelen. De provincie stelt daarvoor via de Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Gelderland (SKNL) in totaal € 1.405.772 aan subsidie beschikbaar. Met dit bedrag gaat Bosgroep Midden Nederland aan de slag voor het realiseren van 611 hectare natuurherstel in Gelderland op de terreinen van haar leden. Het gaat om herstelprojecten bij 46 particuliere terreinen, landgoederen en gemeenten die de Bosgroep heeft gebundeld in één enkele subsidieaanvraag.

De maatregelen die de Bosgroep door de provinciale subsidie nu kan gaan uitvoeren betreffen aanleg van nieuwe natuur en natuurherstel. Een groot deel van de herstelmaatregelen vindt plaats op de Veluwe en een deel op Bekendelle en Willinks Weust bij Winterswijk. Bij natuurherstel gaat het om ingrepen en maatregelen die bedoeld zijn om de verloren gegane natuurkwaliteit van terreinen terug te brengen. Door verdroging, verzuring en verrijking door onder andere stikstof is de natuurkwaliteit van gebieden achteruitgegaan. Een deel van de projecten heeft als doel het te veel aan voedingsstoffen af te voeren en daardoor verruiging en soortenverarming tegen te gaan. Het gaat om maatregelen zoals maaien en afvoeren en het verwijderen van ongewenste begroeiing op stuifzanden en heidevelden. Er wordt bos omgevormd om de oorspronkelijke bostypen weer terug te krijgen, waarbij overheersende beuken en exoten worden verwijderd. Verder gaat het om extra maaien van heischrale graslanden, het kappen van bos ten behoeve van ecologische corridors en het verwijderen van strooisel op voedselarme gronden ten behoeve van de jeneverbes. Daarnaast wordt er ook nieuwe natuur aangelegd. Dit vindt onder andere plaats in het gebied de Zumpe bij Doetinchem waar voormalige landbouwgronden worden omgezet in vochtige bloemrijke graslanden.

Voor informatie: neem contact op met uw regiobeheerder of bij Marjolein van Os.

labels: , ,

gerelateerd