Ecologische monitoring op het Beekhuizerzand

Publicatiedatum: 5 augustus 2014

Ook in 2014 voert de Bosgroep SNL-monitoring uit in de terreinen van haar leden. Het gaat onder andere om de bossen van Middachten, de bossen, heiden en graslanden van de landgoederen Appel, Gerven en Hell, en het stuifzand en de heiden van het Beekhuizerzand.

Monitoring volgens de SNL-methode is een vereiste voor de toekenning van de beheersubsidie. Maar uit eerdere onderzoeken blijkt ook dat het ecologische onderzoek waardevolle informatie oplevert over de effecten van het uitgevoerde beheer en richting geeft aan de uitvoering van toekomstige maatregelen.

Vanuit dit perspectief is het extra interessant om het 200 ha grote Beekhuizerzand op flora, vegetatie en fauna te onderzoeken. Hier is namelijk in 2004 door de Gemeente Harderwijk in samenwerking met de Bosgroep Midden Nederland een herstelproject uitgevoerd op het stuifzand. Daarbij zijn delen van het bos gekapt (om windwerking mogelijk te maken en heide te ontwikkelen) en is organisch materiaal verwijderd zodat het verstuifbare zand weer vrij kwam te liggen.

Tien jaar na uitvoering van de herstelmaatregelen wordt het gebied integraal op plantensoorten, (korst)mossen, dagvlinders en sprinkhanen onderzocht. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat in het gebied bijzondere korstmossoorten voorkomen. Daarnaast zijn kenmerkende insectensoorten zoals Blauwvleugelsprinkhaan en Heivlinder waargenomen. In de Nederlandse stuifzanden met hun extreme leefomstandigheden zijn de genoemde soorten echte specialisten die de bijzondere positie van stuifzanden in Nederland en Europa aangeven.

Eind september wordt het ecologische onderzoek op het Beekhuizerzand afgerond en worden de kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht.

labels: , , ,

gerelateerd