Digitale Waardenkaarten geven integraal inzicht in gebied

Publicatiedatum: 31 januari 2020

Bosgroep Midden Nederland vervaardigt met GIS en op basis van verschillende openbare databases waardevolle digitale waardenkaarten, waarmee we de leden kunnen voorzien van uitgebreide informatie over hun terrein. De waardenkaarten combineren verschillende kaartlagen waardoor een integraal inzicht in het landschap ontstaat.

Het gaat dan om bijvoorbeeld natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en recreatieve waarden. Ecotopen en biodiversiteitshotspots kunnen inzichtelijk worden gemaakt, maar bijvoorbeeld ook oude wegen in het gebied.

Ecologische waarden in het gebied. Waarnemingen van Rode Lijst-soorten en GNR-aandachtssoorten. Daarnaast Vochtige schraallanden in de voormalige zandwinningen en oud boslocaties. Verbindingszones zijn weergegeven.

Flora en Fauna

Met behulp van onder andere de Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF) kunnen we laten zien waar in een bepaald gebied waarnemingen zijn van bijzondere Rode Lijst soorten, doelsoorten in het kader van de SNL, of specifieke indicatorsoorten zoals oudbos-soorten, soorten van vochtige heide of doodhout-paddenstoelen. Hiermee kunnen we in combinatie met de landschappelijke informatie uit historische kaarten, en bodem- en geomorfologische kaarten mogelijkheden identificeren voor natuurbehoud, -herstel en –ontwikkeling.

Inzicht in cultuurhistorie

Inzicht in de cultuurhistorie en archeologie van een bepaald gebied kan bijdragen aan draagvlak voor herstelmaatregelen en het identificeren van de gebiedsspecifieke identiteit van het gebied. De cultuurhistorische waarden zijn ook een belangrijk onderdeel van de LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA), waar de Bosgroepen veel ervaring mee hebben. De LESA gaat nog een stapje verder dan de digitale kaarten, en neemt onder andere ook de fysieke ondergrond mee.

Cultuurhistorische waarden in het centrale deel van het Gooi. Hier komen o.a. oude zandwinningen en kleinschalige leemkuilen voor, relicten van een Frans kamp uit de tijd van Napoleon, oude landgoederen, Middeleeuwse karrensporen op de heide, restanten van een olympische renbaan en nog veel meer.

Integraal inzicht in het landschap

De combinatie van kaartlagen geeft inzicht in de samenhang in het landschap. Voor het Goois Natuurreservaat hebben we een uitgebreide ‘waardenkaart Landschap, Natuur, Cultuurhistorie en Recreatie’ opgesteld. Binnen het Gooi is deze samenhang veelvuldig terug te vinden. Op de Gooise stuwwal zijn in het verleden verschillende zandgroeves en leemkuilen aangelegd. Door de lagere ligging van de bodem van deze groeves komen hier nu bijzondere kwelwaterafhankelijke soorten voor en soorten die op lemige groeiplaatsen voorkomen. Daarnaast ligt de stuwwal naast de lager gelegen gronden van de Hollandse waterlinie. Veel van de zandgroeves zijn aangelegd als onderdeel van de Hollandse waterlinie. Op de hogere zandgronden in de terreinen van het Goois Natuurreservaat zijn verschillende relicten terug te vinden van de Voorstelling van de Naarden, een mobilisatielinie uit de periode WOI. Deze bijzondere waarden zijn van hoge ecologische en cultuurhistorische waarde, maar geven ook de regionale identiteit van het Gooi weer.

Poul Hulzink (Senior beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie bij het Goois Natuurreservaat): “We gebruiken de waardenkaart hier onder andere voor het uitwerken van de beheervisie van het Goois Natuurreservaat, maar ook als communicatiemiddel om omwonenden en recreanten inzicht te geven in de bijzondere waarden van het gebied.”

Verschillende expertises en mogelijkheden

Bosgroepers met verschillende expertise werken mee aan de samenstelling van de waardenkaarten. Er zijn inmiddels uiteenlopende waardenkaarten opgesteld voor gemeentes, terreinbeherende organisaties en voor particulieren. De kaarten vormen een stevige basis voor bijvoorbeeld een beheerplan. Daarnaast kunnen de kaarten  worden gebruikt als onderbouwing van een recreatiezonering, als hulpmiddel bij de beheerplanning of bijvoorbeeld bij het zoeken naar geschikte locaties voor nieuwe klimaatbossen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Wouter Delforterie, Regiomanager Bosgroep Midden Nederland, via w.delforterie@bosgroepen.nl of tel. 06 8356 6640.

labels: ,