Bos voor de toekomst: landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 klaar

Publicatiedatum: 23 november 2020

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, informeerde de Tweede Kamer op 18 november over de nader uitgewerkte Bossenstrategie van Rijk en provincies, inclusief de beleidsagenda 2030. Het is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de gezamenlijke provincies en allerlei partijen waaronder de Bosgroepen.

Benieuwd naar de stukken? U kunt de bossenstrategie en beleidsagenda inzien via de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook de begeleidende kamerbrief van minister Schouten en het begeleidende nieuwsbericht van het ministerie.

Waarom een bossenstrategie?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen om samen met de partners de CO2-vastlegging in bos en bomen te versterken. Die inspanningen zijn uitgewerkt in de Bossenstrategie. De Bossenstrategie richt zich niet alleen op het vergroten van het bosareaal, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande bos door verschillende boomsoorten te planten en het bos ouder laten worden. Het Rapport Revitalisering Nederlandse Bossen van Probos, Staatsbosbeheer en de Bosgroepen is meegenomen in de Bossenstrategie.

Gezamenlijke ambities en doelen

In de strategie benoemen Rijk en provincies gezamenlijk ambities en doelen voor bossen in Nederland en brengen zij in beeld op welke wijze deze ambities vorm kunnen krijgen. Deze strategie is daarmee een gezamenlijk beleidsvoornemen. Daarnaast is er een gezamenlijke inspanning om de biodiversiteit in onze bossen te versterken, zoals vastgelegd in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De doelen die hierbij zijn afgesproken, zijn samen met de afspraken in het Klimaatakkoord, leidend voor de Bossenstrategie.

labels:

gerelateerd