Verslag ledenvergadering en themabijeenkomst bosverjonging

Publicatiedatum: 18 juni 2015

Op woensdag 17 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats op Landgoed Schovenhorst bij Putten. In de middag vond een themabijeenkomst plaats, waarbij Mart-Jan Schelhaas van Alterra gegevens en trends presenteerde uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6).
Poster Esdoorn
Schelhaas ging o.a. in op veranderingen in de soortensamenstelling, oogst en bijgroei. Hij liet zien dat de aandelen jong bos en naaldhout kleiner worden en dat er in ± 40% van het bos niet is geoogst. Vervolgens vond een korte discussie plaats over de betekenis van deze ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken. Welke boomsoorten kiezen we voor de toekomst, rekening houdend met de houtmarkt, klimaatverandering en de sluimerende bodemverzuring? Hier vindt u de posters met de eigenschappen van de belangrijkste boomsoorten.

Daarna gingen de ca. 50 deelnemers naar buiten voor de veldexcursie in het zonnige en mooie douglasbos van Schovenhorst, onder leiding van Jop de Klein (rentmeester Schovenhorst) en regiobeheerder Meindert Bruggemans.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 juni 2015 op Landgoed Schovenhorst te Putten is de jaarrekening 2014 vastgesteld met een positief resultaat van € 10.515 (begroot was € 9.000), na belasting resteert € 8.876 die wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat nu € 286.936  bedraagt.

Het inhoudelijke jaarverslag werd voor kennisgeving aangenomen met de complimenten voor de goede inkijk in de vele activiteiten van de Bosgroep.

Met betrekking tot de samenwerking met Bosgroep Noord-Oost Nederland deelde de directeur, de heer Jans, mee dat voor 2015 de volgende zaken op het programma staan:

  1. Samenvoeging van de ICT van de vestigingen in Ede en Witharen, te realiseren in de zomer.
  2. Ontwikkeling van een organisatiemodel voor de samengevoegde Bosgroepen en mogelijk ook de werkorganisatie van de Unie van Bosgroepen. In de najaarsvergadering zal een voorstel worden gepresenteerd.

Meegedeeld werd dat de Bosgroepen aan het nadenken zijn over hun positionering ten opzichte van de Vereniging Bos en Natuur Eigenaren (VBNE) en daarover ook in overleg zijn met de VBNE.
Het financiële vooruitzicht voor 2015 is heel gunstig, met een goed gevulde opdrachten-portefeuille en een prima werksfeer.

Uit de ledenvergadering kwamen vragen over de gang van zaken met betrekking tot het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Bij de SNL zijn nu zogenaamde Lumpsum-overeenkomsten ingevoerd en wordt steeds duidelijker dat de provincies niet de landelijke lijn volgen. De uitvoering van de SKNL-projecten in Gelderland is sterk vertraagd door onduidelijkheid over technische details. De Bosgroep voert jaarlijks monitoring uit in het kader van de SNL. De leden die het betreft krijgen vooraf bericht van het veldbezoek en achteraf krijgen ze de verzamelde data met indien nodig een kort beheeradvies.

labels: ,

gerelateerd