Verslag ALV 25 november 2015

Publicatiedatum: 15 december 2015

Op 25 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de Bosgroep in Restaurant de Hof te Renswoude. Na een inhoudelijke lezing over de bosbodem kwamen onder meer de begroting voor 2016 en de stand van zaken rond subsidieaanvragen aan bod.

In de middag werd er een lezing verzorgd door Jan den Ouden (Universiteit Wageningen). De aanwezige leden hoorden een interessante voordracht over de functie van de bosbodem, de bijbehorende processen en de gevolgen daarvan voor het bosbeheer en boomsoortenkeuze (lees het verslag elders op deze website).

Begroting

Tijdens de vergadering is de begroting 2016 vastgesteld. De belangrijkste verandering ten opzichte van 2015 is dat directeur Rino Jans in dienst treedt bij de Bosgroep Midden Nederland. De Bosgroep neemt daarmee de financiële verantwoordelijkheid over van de Unie. De heer Jans wordt op detacheringsbasis in deeltijd uitgeleend aan Bosgroep Noord-Oost Nederland. De contributie en ledentarieven worden per 2017 geïndexeerd, conform het ALV-besluit in december 2015. De financiële prognose voor 2015 is gunstig. Naar verwachting zal ten minste het begrote saldo worden gerealiseerd.

Samenwerking met Noord-Oost

Tijdens de vergadering is de stand van zaken rond de samenwerking met Noord-Oost Nederland gepresenteerd. Het streven is om de werkorganisaties van de Bosgroepen Noord-Oost Nederland, Midden Nederland en de Unie van Bosgroepen ineen te schuiven per 2017. Op dit moment wordt daarvoor een organisatiemodel uitgewerkt dat in de volgende ledenvergadering zal worden gepresenteerd. Uitgangspunt is en blijft dat de regiobeheerders dicht bij hun leden blijven. Bosgroep Zuid Nederland blijft zelfstandig, maar kan desgewenst later aanhaken.

Subsidieaanvragen

De aanvragen voor Subsidie Natuur en Landschap (SNL) zijn tijdig ingediend bij de provincies.
Over de Gelderse programma-aanvraag voor Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is gemeld dat de hobbels nu eindelijk zijn geslecht en dat in het voorjaar van 2016 kan worden begonnen met de uitvoering. De SKNL-regeling in Gelderland wijzigt per 2016. Maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zullen dan voor 100% worden gesubsidieerd en er komt subsidie voor kwaliteitsverbetering buiten de PAS.

Foto: Pixabay.com

labels:

gerelateerd