Beheervisie stuifzand Rheden

Publicatiedatum: 21 september 2013

De gemeente Rheden heeft de Bosgroep gevraagd mee te werken aan het opstellen van de beheervisie van stuifzandgebied het Rozendaalse zand. De doelstelling voor het gebied is het in stand houden van het complete stuifzandlandschap. In 2009 zijn al grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Daarbij is bos verwijderd en zijn delen van het terrein (op verschillende diepten) geplagd. Deze herstelmaatregelen zijn uitgevoerd met een EGM-subsidie die in het kader van het O+BN (Ontwikkeling + beheer natuurkwaliteit) beschikbaar was gesteld.

Na uitvoering van de werkzaamheden is er door de gemeente een monitoringprogramma opgezet. Daarbij zijn er in de afgelopen periode door de Bosgroep onderzoeken uitgevoerd naar flora en vegetatie, en worden tevens de ontwikkelingen in de geomorfologische processen vastgelegd door middel van erosiepalen. In een monitoringplan worden de geomorfologische processen (zoals erosie, verstuiving en afzetting van zand) gerelateerd aan de ontwikkelingen in de vegetatie. Deze gegevens vormen belangrijke informatie voor de beheervisie. Hierin worden de contouren van het stuifzand met de daarbij behorende vegetaties vastgesteld. Vanuit dit beeld worden de beheermaatregelen voor de komende 15 jaar opgesteld. Van belang is dat er een evenwicht ontstaat tussen open zand, buntgrasvegetaties, korstmosrijke vegetaties en droge heide. Daarbij is de uitdaging dat de dynamiek van actief stuivend zand aanwezig is, maar ook de rust waarin zich de korstmosrijke vegetaties en droge heiden kunnen ontwikkelen.

labels: ,

gerelateerd