Deelname

In principe mogen alle leden van de Bosgroepen die bos in hun bezit hebben en die voldoen aan de tien FSC-principes van goed bosbeheer, deelnemen aan de groepscertificering.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan de FSC®-groepcertificering, neem dan contact op met het aanspreekpunt voor FSC binnen uw Bosgroep:
Debora van Boven (Noord-Oost Nederland)
Jim Cretz (Midden Nederland)
Jan Rots (Zuid Nederland)

Wanneer u zich meldt als geïnteresseerde in FSC-certificering wordt het certificeringstraject gestart. Met een vragenlijst wordt basisinformatie over uw bos en het gevoerde beheer verzameld. De Bosgroep bekijkt op basis van die informatie samen met u of er beletsels zijn die toetreding tot de groep in de weg kunnen staan. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een actueel beheerplan is en dat het beheer conform het plan wordt uitgevoerd.

Vervolgens komt één van de FSC-auditoren van de Bosgroep een entree-audit uitvoeren.
In geval van grote tekortkomingen, moeten er eerst corrigerende maatregelen worden uitgevoerd voordat u kunt toetreden tot de groep. Bij kleine tekortkomingen kunnen de corrigerende maatregelen ook na toetreding worden uitgevoerd. Voor toetreding worden ook diverse belanghebbenden aangeschreven. Als alles in orde is, ontvangt het nieuwe groepslid een certificaat en is de certificering een feit.

Werkwijze binnen de groep
De Unie van Bosgroepen heeft voor de certificering een groepsprotocol opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven hoe wij ervoor zorgen dat alle groepsleden na toetreding aan de principes en criteria van FSC blijven voldoen. Op de eerste plaats voeren wij elk jaar audits uit bij een aantal leden. Welke leden dit zijn, wordt met een aselecte trekking bepaald. Een audit bestaat uit een controle van een aantal administratieve zaken en een veldbezoek. Voor eventuele tekortkomingen worden corrigerende maatregelen voorgeschreven die binnen een bepaalde termijn uitgevoerd moeten worden.

Daarnaast werken we met een communicatie- en opleidingsplan. Elk jaar kijken we welke onderwerpen actueel zijn. Deze onderwerpen komen dan terug in onze nieuwsbrieven en in de jaarlijkse FSC-training.

Contributie
Groepsleden betalen voor deelname een jaarlijkse bijdrage aan de Unie van Bosgroepen. Deze bijdrage dekt de kosten van administratie en van de jaarlijkse controles. De hoogte van de bijdrage hangt af van de omvang van het te certificeren bosbezit. De contributie wordt per 1 januari 2016 als volgt berekend:

  • Voor bezittingen t/m 50 ha: € 125 per jaar.
  • Voor bezittingen groter dan 50 ha: € 315 plus € 2,30 per ha voor hectare 51 t/m 100 en € 1,75 per ha voor hectare 101 t/m 750 per jaar.
  • Voor bezittingen groter dan 750 hectare: € 1.570 per jaar.