Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boerenbedrijf

20 maart 2014

Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele ontwerpnormen werden losgelaten om ruimte te maken voor een nieuwe manier van denken: in het ontwerp stond het watersysteem centraal, met de wensen van water, landbouw en natuur. De Unie van Bosgroepen speelde in dit proces een actieve rol. De eerste resultaten zijn verrassend.

Dat de nieuwe dimensionering van de Hagmolenbeek een grote invloed op de grondwaterstanden in het dal zou hebben was min of meer te verwachten. Het effect is echter veel groter dan verwacht.

Het idee van een beekdalbrede inrichting werd werkelijkheid door de inzet van de ondernemende pachter van Erve Loninkwoner, stichting Twickel en waterschap Vechtstromen. Hierbij werd niet gedacht vanuit de gangbare functies landbouw, water en natuur, maar vanuit één integrale opdracht: ‘Boeren voor Natuur’. De herinrichting werd drie jaar geleden afgerond. De samenhang op landschapsniveau is nu al sterker dan verwacht en groeit nog steeds. Zo zal de vegetatie zich nog verder ontwikkelen en zullen processen als sedimentatie en erosie het beekdal verder vormgeven. De grondwaterstromen vanaf het Oost-Nederlandse Plateau, die voor de herinrichting grotendeels onder in de diepe beek belandden, komen nu als kwel boven over de volle breedte van het dal van de Hagmolenbeek; de mineralen voeden de hooiweide van de boer en de hogergelegen sterk verdroogde heide wordt kletsnat.

De samenhangende grondwatergradiënt van hoog naar laag functioneert. De beek komt ecologisch tot leven door het toelaten van morfologische processen. In het kader van het project ‘Beekdalbreed hermeanderen’ is gemonitord of hermeandering een bijdrage levert aan een beter ecologisch watermilieu. De monitoring laat louter positieve resultaten zien. Het bergen van piekafvoeren is niet langer een last, maar een lust voor de boer in het beekdal. Meer dan 60.000 m3 water kan nu in het beekdal worden geborgen.

De herinrichting van het gebied rondom de Hagmolenbeek is een prachtig voorbeeld van het integreren van maatschappelijke doelen, natuur- en wateropgaven en het agrarische ondernemerschap.

Meer weten? Lees het volledige artikel in H2O of neem contact op met Fons Eysink (f.eysink@bosgroepen.nl).

 

Bron afbeelding: vakblad H2O

labels: ,

gerelateerd