Anti-verdrogingsadvies landgoed De Bockhorst

kruiden en faunarijk grasland

25 november 2014

Landgoed De Bockhorst is een gebied met een grote ecologische waarde. Door een verfijnd, lokaal grondwatersysteem is het gebied zeer gevoelig voor verdroging. In combinatie met vermesting leidt dat tot achteruitgang van bijzondere soorten. De landgoedeigenaren wilden daar iets aan doen. De Bosgroepen analyseerden de situatie en gaven een concreet advies.

Landgoed De Bockhorst ligt tussen Spankeren en Leuvenheim en bestaat naast een landhuis met tuin uit bossen, een ven en landbouwgronden. Er heerst een grote gradiëntenrijkdom door het kleinschalige landschap, fijne reliëf en afwisselende zure en basenrijke bodems. Naast jonge heidebebossingen vind je er ook eeuwenoude stukken bos waar o.a. Bosanemoon, Grootbloemmuur en Dubbelloof groeien. Ook de Soerense beek loopt, ongekanaliseerd, door het landgoed. Al met al is het gebied ecologisch heel waardevol.

De familie, die het landgoed bezit en beheert, had zorgen over de waterhuishouding van het gebied en vroegen de Bosgroepen om raad. Zoals vaker bij dit soort vraagstukken, beginnen we dan met het analyseren van het systeem als geheel. Dit doen we met een zogeheten LESA (Landschapsecologische Systeemanalyse). Een LESA geeft inzicht geeft in de processen die de standplaatscondities (grondwaterregime, pH/basenverzadiging en voedingsstoffenhuishouding) van de vegetatie bepalen.

De resultaten van de LESA van De Bockhorst laten zien dat het landgoed helaas is verdroogd, verzuurd en vermest. De gracht, watergangen en het ven vallen vroeg droog en de vegetatie van de bossen laat zien dat de waterstanden fors zijn verlaagd. Hierdoor komen voedingsstoffen vrij, wat leidt tot vermesting. Het lokale grondwatersysteem dat het gebied voedt, bestaat uit een zeer dun watervoerend pakket. Dit maakt het gebied extra gevoelig voor verdroging. De bossen behoren vegetatiekundig tot het Eiken-Haagbeukenbos, maar de gemeenschap is sterk verarmd. Verzuring van het ven leidt tot verdwijning van bijzondere soorten als Moerashertshooi en Witte waterranonkel.

De LESA laat zien dat anti-verdrogingsmaatregelen nodig zijn. In het advies is een aantal maatregelen voorgesteld, zoals het verondiepen/dempen van bepaalde drainerende watergangen in het gebied en het vergroten van de watervoerendheid van de Soerense beek. Een verdeelwerk bovenstrooms zorgt er momenteel voor dat slechts een klein deel van het totale water door landgoed De Bockhorst stroomt. Als dit wordt vergroot, kan de beek ook in de zomer gegarandeerd water voeren. Hogere waterstanden verminderen tevens de effecten van vermesting.

De maatregelen zijn meegegeven aan de eigenaren, de uitvoering ervan moet nog plaatsvinden.

labels: , , ,

gerelateerd