Actieve soortenbescherming door natuurbeheerders

14 april 2016

Gelderland is een natuurrijke provincie, waar veel zeldzame planten- en diersoorten een thuis vinden. Om 75 van die soorten beter te beschermen, is er de subsidieregeling voor actieve soortenbescherming. Deze regeling geldt binnen en buiten natuurgebieden, en voor alle beheerders van natuur. Op 11 april gaf één van onze ecologen, Jaap Bouwman, uitleg over de werking van deze regeling.

Netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap

De regeling kwam aan de orde in de workshop ‘Actieve soortenbescherming: beheerders aan zet’ op de netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap. Zo’n 150 mensen kwamen voor de bijeenkomst naar Doorwerth: terreinbeheerders, vrijwilligers, vertegenwoordigers van natuurorganisaties, ambtenaren en ondernemers.

Voor het maken van de regeling heeft de provincie geïnventariseerd welke internationaal bedreigde soorten er in Gelderland leven, én zeldzame soorten waarvan de populatie voor een belangrijk deel in Gelderland voorkomt, landelijk gezien. Dit zijn allerlei soorten flora en fauna: van korstmossen tot vleermuizen, van vogels tot vlinders.

Eikenzandbij in paardenweitje ondersteund

Jaap Bouwman van de Unie van Bosgroepen, die terreinbeheerders adviseert bij het beheer en bij natuurontwikkeling, legde uit hoe de regeling werkt aan de hand van 2 voorbeelden. De ene betreft de eikenzandbij, die alleen voorkomt in een paardenweitje in Berg en Dal bij Nijmegen, en in het zuiden van Limburg. Met behulp van de regeling doet EIS Kenniscentrum insecten en ander ongewervelden samen met de Bosgroepen onderzoek naar de biotoop van de eikenzandbij. De organisatie wil vergelijkbare biotopen in de buurt creëren, om het leefgebied van de soort te vergroten en te versterken. ‘Soms kan het om kleine zaken gaan, als het creëren van een open zandplek’, aldus Bouwman.

Zadelsprinkhaan gaat hard achteruit

De zadelsprinkhaan komt op iets meer plekken in Nederland voor, maar vooral in Gelderland. Ook hier gaat de soort nog steeds achteruit. Natuurmonumenten en adviesbureau Natuurbalans hebben een werkgroep opgericht met de naam TIZI (TerreinInrichting Zadelsprinkhaan en Introductie). Soortenexperts en terreinbeheerders bestuderen welke cruciale elementen voor de zadelsprinkhaan ontbreken in de Veluwse heidegebieden en waar juist mogelijkheden liggen. Ook onderzoeken ze of kweken en herintroductie kan bijdragen aan versterking van soorten.

Kijken naar de biotoop en ervan leren

Jaap Bouwman: ‘Door goed naar de verschillende terreinen te kijken, krijg je een beeld van hoe de biotoop eruit ziet waar de zadelsprinkhaan zich goed staande houdt, en wat er ontbreekt op plekken waar het slechter gaat of de soort zelfs is verdwenen. Zo ontdek je misschien een paar ontbrekende schakels.’

Hulp nodig bij soortenbescherming

Terreinbeheerders die willen weten op welke 75 soorten de soortenregeling betrekking heeft en waar deze in Gelderland voorkomen, kunnen die informatie vinden in de nota ‘Actieve soortenbescherming Gelderland’ op de website van de provincie .
Jaap Ex, die natuurbeleid uitvoert voor de provincie, ziet hier ook een rol voor soortenbeschermende organisaties. ‘Zij weten precies waar de kwetsbare soort die ze beschermen zich bevindt, en zouden de grondeigenaar enthousiast kunnen maken voor het aanvragen van een subsidie om de biotoop van de soort te verbeteren.’

Bouwman: ‘Het samenbrengen van terreinbeheerders, soortenkennis en beheertips is essentieel voor de versterking van de Gelderse natuur. Wij doen dat, maar ook terreinbeheerders kunnen dat doen, natuurorganisaties of soortenbeschermende organisaties. Alle hulp is welkom.’

Regeling soortenbescherming en systeemherstel in Gelderse parels

Onder de regeling voor soortenbescherming vallen onderzoek, inrichting, herintroductie en kweek. De maximale subsidie is 95%. De subsidie moet altijd worden aangevraagd door de eigenaar van het terrein, eventueel met behulp van een adviesbureau. Naast de soortenbeschermingsregeling is er ook een regeling voor systeemherstel binnen de Gelderse natuurparels. ‘De 168 natuurparels zijn de belangrijkste leefgebieden voor internationaal beschermde soorten. We moeten zorgen dat we het natuursysteem in de parels op orde hebben. Zo wordt de natuur minder gevoelig voor verstoringen zoals vervuiling of klimaatverandering’, zegt Jaap Ex. Hij denkt bijvoorbeeld aan realisering van verbindingen, herstel van de nutriëntenhuishouding en optimalisering van grondwaterstanden.

 

Bron: www.gelderland.nl

labels: , ,

gerelateerd