Uitbreiding Referentiemeetnet natuur Overijssel

23 mei 2018

De Unie van Bosgroepen gaat mogelijkheden verkennen om het Referentiemeetnet van peilbuizen uit te breiden. Samen met Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Provincie Overijssel zoeken we de komende maanden naar peilbuizen die nog niet zijn opgenomen in het bestaande Referentiemeetnet. Deze peilbuizen zoeken we in terreinen van Natuurmonumenten en Landschap Overijssel.
Daarmee bestrijkt de dataset straks een nog groter deel van Nederland.

Wat is het Referentiemeetnet?

Natte voeten of juist hoog en droog: elk type vegetatie stelt zijn eigen eisen aan bodem en  waterstand. Naast factoren als bodem- en waterkwaliteit, bodemtype en licht, is de hoogte van waterstanden in de winter en zomer heel bepalend. Om het hele scala aan vegetatietypen goed te kunnen ontwikkelen en beheren, is kennis van de randvoorwaarden die de vegetatie stelt, van groot belang. Dit is essentieel bij het herstellen of ontwikkelen van natuur.
Om inzicht te krijgen in deze randvoorwaarden heeft Staatsbosbeheer samen met Alterra (tegenwoordig Wageningen Environmental Research) tussen 1999 en 2007 een dataset opgebouwd. Op locaties in goed ontwikkelde ‘referentie’natuurterreinen (met een goed ontwikkeld vegetatietype) is de standplaats beschreven. Ook staat er een peilbuis die de waterstanden meet. De verzameling van deze locaties staat bekend als het Referentiemeetnet.

Meten is weten

Het Referentiemeetnet is van  grote waarde doordat het inzicht geeft in wat er nodig is om bepaalde natuurtypen te ontwikkelen of te herstellen. Het meetnet vormt de basis van het Nederlandse natuurbeleid.

Uitbreiding met nieuwe meetpunten

Provincie Overijssel heeft, vanwege het grote belang van het Referentiemeetnet, de wens om de database uit te breiden. Nu zitten er (vooral) gebieden van Staatsbosbeheer in het meetnet. De provincie heeft de Bosgroepen gevraagd om de database, samen met Wageningen Environmental Research, uit te breiden. De nieuwe meetpunten (bestaande peilbuizen) worden zorgvuldig gezocht in terreinen van Natuurmonumenten (Overijssel) en Landschap Overijssel.
Ook ‘minder optimaal’ ontwikkelde locaties worden toegevoegd aan de dataset, zodat het geheel een beter beeld geeft van alle verschillende condities waaronder verschillende vegetatietypen kunnen voorkomen.

Update van de bestaande dataset

Naast het uitbreiden van de referentiepunten wordt voor de bestaande referentiepunten (ca. 200 stuks) aangegeven tot welke actuele vegetatie- en habitattypen ze worden gerekend. Inmiddels zijn er namelijk wijzigingen in de actuele indeling van vegetatietypen. Daarnaast zijn op een aantal referentielocaties recentelijk nieuwe vegetatieopnamen gedaan door Klaas van Dort (ForestFun).
Zo kan worden bekeken welke vegetatie op welke plekken goed floreert of juist minder.

De bestaande referentiepunten worden ook toegekend aan ecohydrologische systeemtypen, zodat de dataset beter toepasbaar is bij het uitvoeren van ecohydrologische systeemanalyses.

Samenwerking

In dit project werkt de Unie van Bosgroepen samen met Patrick Hommel van Wageningen Environmental Research. Patrick Hommel was nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestaande Referentiemeetnet.
Na de zomer verwachten we een overzicht te hebben van kansrijke locaties om het referentiemeetnet uit te breiden.

 

Een peilbuis in de Lemselermaten (gemeente Dinkelland)

labels: ,

gerelateerd