Natura 2000 & PAS

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Een natuurgebied komt via een vaste procedure onder de bescherming van Natura 2000. Eerst meldt Nederland een gebied aan bij de Europese Unie. Daarna wijst de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) het gebied aan als Natura 2000-gebied. Dit gaat via een aanwijzingsbesluit. Uiteindelijk stelt het bevoegd gezag (provincie) een beheerplan vast. Dit gebeurt samen met alle betrokken partijen in en om het Natura 2000-gebied.

Natura 2000-gebieden worden beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998. Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Meer informatie over Natura 2000 is te vinden op www.minez.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000. Indien uw natuurgebied de Natura 2000-status heeft, dan dient hier rekening mee gehouden te worden in het beheer. De Bosgroepen kunnen u hierover adviseren.

PAS

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld om ruimte te maken voor economische ontwikkeling rondom Natura 2000-gebieden, met behoud van de natuurdoelen en –kwaliteit. De afgelopen jaren heeft de PAS vorm gekregen. Er is hard gewerkt aan de afronding van de gebiedsanalyses met de bijbehorende maatregelpakketten. Nu is het tijd voor de praktische uitvoering. Wat kunt u hier als eigenaar van een natuurterrein van verwachten?

Een hoge stikstofdepositie is ongunstig voor de diverse natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Om op omliggende gronden toch zogeheten economische ontwikkelruimte te creëren, is de PAS bedacht. De ontwikkelruimte ontstaat door twee verschillende sporen te bewandelen:
– Er worden maatregelen getroffen om de stikstofdepositie omlaag te brengen.
– De kwaliteit van bedreigde habitats in de gebieden wordt actief verbeterd door de voor dit doel opgestelde herstelstrategieën toe te passen.

Het streven was om de PAS op 1 januari 2014 in werking te laten gaan. Deze deadline is niet helemaal gehaald. Voor alle 133 Natura 2000-gebieden waar stikstof een probleem is zijn inmiddels gebiedsanalyses uitgevoerd, maar de juridisch noodzakelijke onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in deze analyses is nog niet voor alle gebieden voldoende.

Rijk en provincies werken nu aan een ontwerp-PAS . In dat ontwerp komen o.a. afspraken te staan over de omvang en verdeling van ontwikkelruimte rondom de verschillende gebieden, de uit te voeren herstelmaatregelen per gebied en de generieke maatregelen. Deze ontwerp-PAS moet dan nog officieel goedgekeurd worden door de Provinciale Staten. De verwachting is nu dat de PAS in de zomer van 2014 in werking zal treden.

De Bosgroepen volgen de besluitvorming rond de PAS op de voet. In een eerder stadium waren we ook betrokken bij het opstellen van de herstelstrategieën en bij het toetsen van diverse gebiedsanalyses. De staatssecretaris en de Provinciale Staten zijn eerst aan zet. Zodra de PAS in werking treedt, zullen wij u vanzelfsprekend hierover informeren. Indien van toepassing zullen wij samen met u bekijken welke mogelijkheden de PAS biedt voor ontwikkeling of herstel van uw natuurgebied. Mocht u in aanloop naar de besluitvorming al ideeën of wensen hebben, laat het ons dan weten. Wij denken graag met u mee.

labels: ,