Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet bestaat sinds 1928. Het is een wet waarmee door fiscale voordelen duurzaamheid en continuïteit van landgoedbezit wordt gestimuleerd. Inmiddels zijn er in Nederland enkele duizenden landgoederen gerangschikt onder de NSW. Eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed komen in aanmerking voor NSW rangschikking. Dat kunnen behalve natuurlijke personen ook rechtspersonen zijn, zoals bijvoorbeeld stichtingen of landgoed BV’s.

De voordelen van rangschikking
Door het bezit onder de NSW te rangschikken komt de eigenaar in aanmerking voor verschillende fiscale voordelen. Het gaat daarbij om:

 • Successierecht
 • Schenkingsrecht
 • Recht van overgang
 • Vermogensrendementsheffing
 • Onroerende-zaakbelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Kapitaalsbelasting
 • Inkomensbelasting
 • Vennootschapsbelasting.

Waaraan moet een landgoed voldoen?
Rangschikking van eigendom kan wanneer wordt voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden. Daarbij geldt een minimale oppervlakte-eis van 5 hectare aaneengesloten bezit. Bovendien moet minstens 30 % daarvan bestaan uit bos of natuurterrein. Voor te rangschikken landbouwgronden geldt een maximale perceelsgrootte en er moet voldoende omzoming zijn. Aan te rangschikken gebouwen worden eisen gesteld met betrekking tot leeftijd en/of functie. Deze zijn afhankelijk van het te rangschikken eigendom.

Er zijn ook mogelijkheden voor gezamenlijke rangschikking van terreinen onder de 5 hectare. Om gerangschikt te worden onder de NSW hoeft het terrein niet opengesteld te zijn voor publiek, maar om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen moet het bezit zijn opengesteld. Dit moet met bebording worden aangegeven. Niet opengestelde landgoederen krijgen minder fiscale voordelen.

Wat kan de Bosgroep voor u betekenen?
De Bosgroep is al jarenlang deskundig in beheer en inrichting van landgoederen en bos- en natuurterrein. Hierdoor is de Bosgroep in staat om creatief met u mee te denken bij een aanvraag. Zij biedt hierbij graag haar ervaring en kennis van procedures en uitvoering aan. Door goede contacten en deskundigheid, levert het aanvraagtraject doorgaans geen problemen op.

Voor de specifieke fiscale en juridische aspecten adviseert de Bosgroep ondersteuning door een rentmeester of notaris. In geval van de aanleg van nieuwe landgoederen kan het nodig zijn een landschapsarchitect in te schakelen.

landhuisGeheel naar uw wens ondersteunen wij u op de volgende onderdelen:

 1. Verzorgen van het vereiste kaartmateriaal met daarop de terreinindeling en de mate van openstelling.
 2. Verzorgen van een subsidieaanvraag voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur/bos.
 3. Invullen van de aanvraagformulieren.
 4. Uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van aanleg van bos/ beplantingen of inrichting van natuurterrein.
 5. Aanleveren kadastrale gegevens.
 6. Maken van foto’s van de opstallen.
 7. Beschrijving historie van het landgoed.
 8. Opstellen van een beplantingsplan.

Verder adviseert en begeleidt de Bosgroep de eigenaar bij de rangschikking waar gewenst. In voorkomende gevallen overlegt de Bosgroep met de overheid over de juiste aanpak om tot een goed resultaat te komen. De Bosgroep kan de eigenaar ook ondersteunen bij het uitvoeren van bosaanleg, het verzorgen van een subsidieaanvraag voor het omvormen van landbouw naar natuur en het maken van een inrichtingsplan.

Zoals u van de Bosgroep mag verwachten verrichten wij de werkzaamheden op een voor u zo voordelig mogelijke manier. In de regel zal er worden gewerkt op offertebasis.

Neem voor meer informatie contact op met de Bosgroep in uw regio.

labels: , ,